Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 56

5. W przypadku gdy całkowity wolumen ofert uszeregowa­ nych na podstawie ust. 2 jest mniejszy od wolumenu uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, platforma aukcyjna unieważnia aukcję. 6. W przypadku gdy cena rozliczenia aukcji jest znacznie niż­ sza od ceny obowiązującej na rynku wtórnym w okresie oraz bez­ pośrednio przed okresem składania ofert, uwzględniając krótkoterminowe wahania ceny uprawnień w  określonym okre­ sie poprzedzającym aukcję, platforma aukcyjna unieważnia aukcję. 7. Platforma aukcyjna określa przed rozpoczęciem aukcji me­ todykę stosowania ust. 6, po konsultacji z monitorującym aukcje i  uzyskaniu jego opinii na ten temat oraz poinformowaniu wła­ ściwych organów krajowych, o których mowa w art. 56. Platfor­ ma aukcyjna uwzględnia opinię monitorującego aukcje w  jak największym stopniu. Między dwoma okresami składania ofert na tej samej platformie aukcyjnej dana platforma aukcyjna może zmienić metodykę po konsultacji z  monitorującym aukcje i  po poinformowaniu wła­ ściwych organów krajowych, o których mowa w art. 56. 8. W przypadku gdy aukcja zostaje unieważniona na podsta­ wie ust.  5 lub  6, wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzie­ lany równomiernie na kolejne zaplanowane aukcje na tej samej platformie aukcyjnej. W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrek­ tywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzie­ lany równomiernie na cztery najbliższe zaplanowane aukcje. W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrek­ tywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzie­ lany równomiernie na dwie najbliższe zaplanowane aukcje.


ROZDZIAŁ III KALENDARZ AUKCJI

2. Platforma aukcyjna ustala daty i godziny aukcji z uwzględ­ nieniem świąt państwowych, które mają wpływ na międzynaro­ dowe rynki finansowe, oraz wszelkich innych istotnych wydarzeń lub okoliczności, które zdaniem platformy aukcyjnej mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg aukcji i powodować konieczność zmian. Aukcje nie odbywają się w dwutygodniowym okresie po­ między świętami Bożego Narodzenia i  Nowego Roku każdego roku. 3. W wyjątkowych okolicznościach, po skonsultowaniu się z monitorującym aukcje i zasięgnięciu jego opinii, platforma auk­ cyjna może zmienić godziny dowolnego okresu składania ofert, uprzedzając o tym wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię monitorującego aukcje w jak największym stopniu. 4. Najpóźniej od szóstej aukcji platforma aukcyjna wyznaczo­ na na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowadza aukcje upraw­ nień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co tydzień, a  aukcje uprawnień objętych przepisa­ mi rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE przynajmniej co dwa miesiące. Żadna inna platforma aukcyjna nie przeprowadza aukcji w którymkolwiek z maksymalnie dwóch dni w tygodniu, podczas których aukcję przeprowadza platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2. W przypadku gdy platforma auk­ cyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 przeprowa­ dza aukcje częściej niż dwa dni w tygodniu, określa ona i podaje do wiadomości publicznej dwa dni, podczas których nie można przeprowadzać żadnych innych aukcji. Dokonuje tego najpóźniej wraz z  czynnościami ustalenia i  publikacji, o  których mowa w art. 11 ust. 1. 5. Najpóźniej od szóstej aukcji wolumen uprawnień sprzeda­ wanych na aukcji na platformie aukcyjnej wyznaczonej na pod­ stawie art. 26 ust. 1 lub 2 jest rozdzielany równomiernie na aukcje odbywające się w danym roku, z wyjątkiem wolumenu sprzeda­ ży na aukcjach odbywających się w sierpniu każdego roku, który jest równy połowie wolumenu sprzedaży na aukcjach odbywają­ cych się w pozostałych miesiącach roku. 6. Dodatkowe przepisy dotyczące harmonogramu i częstotli­ wości aukcji prowadzonych przez platformy aukcyjne inne niż platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.