Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 56

 1 i 2 są określone w art. 32. Artykuł  9 Okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie aukcji Bez uszczerbku dla stosowania w odpowiednich przypadkach za­ sad, o  których mowa w  art.  58, platforma aukcyjna może unie­ ważnić aukcję, jeśli zakłócony jest prawidłowy przebieg tej aukcji lub może on zostać zakłócony ze względu na jakiekolwiek oko­ liczności mające wpływ na bezpieczeństwo lub niezawodność systemu informatycznego niezbędnego do ubiegania się o  do­ puszczenie do składania ofert, umożliwiającego dostęp do aukcji lub przeprowadzenie aukcji. W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrek­ tywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzie­ lany równomiernie na cztery najbliższe zaplanowane aukcje.


Artykuł 8 Harmonogram i częstotliwość 1. Platforma aukcyjna przeprowadza aukcje osobno podczas swojego regularnie powtarzającego się okresu składania ofert. Okres składania ofert jest otwierany i  zamykany w  tym samym dniu handlowym. Okres składania ofert trwa nie mniej niż dwie godziny. Okresy składania ofert dwóch lub większej liczby plat­ form aukcyjnych nie mogą się nakładać i  między dwoma kolej­ nymi okresami składania ofert występuje przynajmniej dwugodzinna przerwa.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/15

W przypadku uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrek­ tywy 2003/87/WE wolumen do sprzedania na aukcji jest rozdzie­ lany równomiernie na dwie najbliższe zaplanowane aukcje.

Artykuł  10 Roczny wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które są sprzedawane na aukcji 1. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dy­ rektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w 2011 r. lub 2012 r., oraz produkty sprzedawane na aukcji, za pomocą których uprawnienia mają być sprzedawane na aukcji, są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Ilość uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrekty­ wy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w  latach 2013 i  2014, stanowi ilość uprawnień ustaloną na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszo­ ną o  przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w  art.  10a ust.  7 i  art.  11 ust.  2 tej dyrektywy, pomniejszoną o  połowę całkowitego wolumenu wszystkich uprawnień sprzedanych na aukcjach w 2011 i 2012 r. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrekty­ wy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każdym roku kalendarzowym, począwszy od  2015  r., stanowi ilość uprawnień ustalonych na podstawie art. 9 i 9a tej dyrektywy na dany rok kalendarzowy, pomniejszony o  przydział bezpłatnych uprawnień przewidziany w  art.  10a ust.  7 i  art.  11 ust.  2 tej dyrektywy. Wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji na pod­ stawie art.  24 dyrektywy 2003/87/WE dodaje się do wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku ka­ lendarzowym, określonego na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego niniejszego ustępu. W wolumenie uprawnień objętych przepisami rozdziału III dy­ rektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, uwzględnia się zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. 10a ust. 19 tej dyrektywy, dostosowanie poziomu przydzielonych im bez­ płatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 20 tej dyrektywy i uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji okre­ ślone w art. 10a ust. 7 tej dyrektywy. 3. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dy­ rektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji w każ­ dym roku kalendarzowym, począwszy od 2013 r., opiera się na ustaleniu i  publikacji przez Komisję na podstawie art.  10 ust.  1 wspomnianej dyrektywy szacunkowej liczby uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji, lub na najbardziej aktualnych zmianach pierwotnych szacunków Komisji opublikowanych do dnia 31 stycznia poprzedniego roku. Wszelkie późniejsze zmiany wolumenu uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w danym roku kalendarzowym, zostają uwzględnione w wolumenie uprawnień, które mają być sprzeda­ ne na aukcji w następnym roku kalendarzowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.