Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 56

b)

c)

d) e)

f)

g)

h) wszelkich środków przyjętych na podstawie art. 29a dyrek­ tywy 2003/87/WE; i) wejścia w życie zmian do niniejszego rozporządzenia lub do dyrektywy 2003/87/WE.

Jeśli sposób wdrożenia zmiany nie został przewidziany 2. w  niniejszym rozporządzeniu, dana platforma aukcyjna wstrzy­ muje się z  dokonaniem tej zmiany do czasu zasięgnięcia i  uzys­ kania opinii Komisji w tej sprawie. Platforma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w jak największym stopniu.


18.11.2010

PL ROZDZIAŁ IV DOSTĘP DO AUKCJI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/17

własnym imieniu, w  tym również wszelkie jednostki domi­ nujące, zależne lub powiązane wchodzące w skład tej samej grupy przedsiębiorstw co operator lub operator statków powietrznych; b) przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym wydano zezwolenie na podstawie dyrektywy 2004/39/WE, składające oferty na własny rachunek lub w imieniu swoich klientów; instytucje kredytowe, którym wydano zezwolenie na podsta­ wie dyrektywy 2006/48/WE, składające oferty na własny ra­ chunek lub w imieniu swoich klientów; ugrupowania gospodarcze złożone z  osób wymienionych w lit. a) składające oferty na własny rachunek i działające jako agent w imieniu swoich członków; podmioty publiczne państw członkowskich lub podmioty będące własnością państwa członkowskiego, które kontrolu­ ją którekolwiek z osób wymienionych w lit. a).

Artykuł 15 Osoby, które mogą bezpośrednio składać oferty na aukcji Nie naruszając przepisów art.  28 ust.  3, tylko osoba, która jest uprawniona do ubiegania się o  dopuszczenie do składania ofert na mocy art. 18 i została dopuszczona do składania ofert na pod­ stawie art. 19 i 20, może składać oferty bezpośrednio na aukcji. Artykuł 16 Środki dostępu 1. Platforma aukcyjna zapewnia środki dostępu do swoich au­ kcji w sposób niedyskryminacyjny. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ 2. dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zapewnia zdalny dostęp do swoich aukcji za pomocą elektronicznego interfejsu, do którego możliwy jest bezpieczny i niezawodny dostęp przez internet. Ponadto platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future daje oferentom możliwość dostępu do aukcji za pomocą specjalnych połączeń z elektronicz­ nym interfejsem. 3. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future może oferować jedną lub więcej alternatywnych możliwości dostępu do swoich aukcji, jeśli główne środki dostępu do nich będą niedostępne z jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem że takie alternatywne możliwości do­ stępu są bezpieczne i  niezawodne, a  korzystanie z  nich nie po­ woduje dyskryminacji któregokolwiek oferenta. Artykuł 17 Szkolenia i infolinia Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future oferuje praktyczny internetowy moduł szkoleniowy na temat prowadzonego przez nią procesu aukcyj­ nego, obejmujący wskazówki dotyczące sposobu wypełniania i  składania wszelkich formularzy oraz symulację pokazującą, w  jaki sposób składać oferty na aukcji. Ponadto udostępnia ona usługę infolinii dostępnej za pośrednictwem telefonu, faksu i po­ czty elektronicznej, co najmniej w czasie godzin pracy w każdym dniu handlowym. Artykuł 18 Osoby uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert 1. Następujące osoby są uprawnione do ubiegania się o  do­ puszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcji: a) operator lub operator statków powietrznych posiadający ra­ chunek posiadania operatora, składający oferty w  swoim

c)

d)

e)

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.