Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 56

Monitorujący aukcje nie może uczestniczyć w żadnych auk­ cjach ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osoby lub więk­ szej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art.  19 i  20, bez względu na to, czy działa on na własny rachu­ nek, czy w imieniu jakiejkolwiek innej osoby. Osoby, które mogą wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, istot­ ny wpływ na zarządzanie monitorującym aukcje, nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu jakiejkolwiek in­ nej osoby. Osoby pracujące dla monitorującego aukcje w związku z aukcja­ mi nie mogą uczestniczyć w żadnych aukcjach ani bezpośrednio ani pośrednio, za pośrednictwem osoby lub większej liczby osób dopuszczonych do składania ofert na podstawie art. 19 i 20, bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy w imieniu ja­ kiejkolwiek innej osoby. Przewidziana w  art.  44–50 możliwość podjęcia decyzji 7. przez platformę aukcyjną i  połączony z  nią system rozliczenio­ wy lub rozrachunkowy o  przyjęciu płatności, dostarczeniu uprawnień lub przyjęciu zabezpieczenia od następcy prawnego zwycięskiego oferenta, nie narusza stosowania art. 17–20. Artykuł 19 Wymagania dotyczące dopuszczenia do składania ofert 1. W przypadku gdy platforma aukcyjna organizuje rynek wtórny, członkowie lub uczestnicy rynku wtórnego zorganizo­ wanego przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodnio­ wych kontraktów terminowych typu future, którzy są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczani do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę aukcyjną bez konieczności wywiązania się z ja­ kichkolwiek dalszych wymogów dotyczących dopuszczenia, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki: a) wymogi dotyczące dopuszczenia członka lub uczestnika do handlu uprawnieniami na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciod­ niowych kontraktów terminowych typu future nie są mniej rygorystyczne niż wymogi wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu; platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudnio­ wych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future otrzymuje wszelkie do­ datkowe informacje niezbędne do weryfikacji spełnienia wszelkich wymogów, o  których mowa w  ust.  2 niniejszego artykułu, które nie zostały wcześniej zweryfikowane.


f)

g)

h) spełniają wymogi określone w art. 49 ust. 1. W przypadku gdy platforma aukcyjna nie organizuje rynku wtór­ nego, osoby, które są osobami uprawnionymi na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2, są dopuszczane do bezpośredniego składania ofert na aukcjach prowadzonych przez tę platformę, pod warun­ kiem że spełniają warunki określone w  lit.  a)–h) niniejszego ustępu. 3. Osoby objęte zakresem stosowania art. 18 ust. 1 lit. b) i c) lub art. 18 ust. 2 składające oferty w imieniu swoich klientów są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby spełnione były wszystkie poniższe warunki: a) b) ich klienci są osobami uprawnionymi na podstawie art.  18 ust. 1 lub 2; wprowadziły one lub są w stanie wprowadzić odpowiednio wcześnie przed otwarciem okresu składania ofert właściwe wewnętrzne procesy, procedury i  porozumienia umowne niezbędne do: (i) umożliwienia im przetwarzania ofert swoich klientów, w  tym składania ofert, pobierania płatności i  transferu uprawnień;

b)

2. Osoby, które nie są członkami ani uczestnikami rynku wtórnego zorganizowanego przez platformę aukcyjną prowadzą­ cą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kaso­ wym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future,

(ii) zapobiegania ujawnianiu poufnych informacji przez tę część ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przyj­ mowanie, przygotowywanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przygotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek;

18.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.