Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 56

(8)

(6)

Niemniej jednak, aby zmniejszyć ryzyko ograniczenia kon­ kurencji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, niniejsze rozporządzenie przewiduje dla państw człon­ kowskich możliwość niekorzystania (opt-out) ze wspólnej platformy aukcyjnej i wyznaczenie własnych platform au­ kcyjnych, z  zastrzeżeniem, że powinny być one wpisane do wykazu platform opt-out w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. Podstawą takiego wpisu jest powiadomie­ nie Komisji o  platformie opt-out przez wyznaczające ją państwo członkowskie. Możliwość ta oznacza jednak nie­ uchronnie mniej niż pełną harmonizację procesu aukcyj­ nego i w związku z tym ustalenia wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny zostać poddane prze­ glądowi w  ciągu początkowego okresu pięciu lat i  w  po­ rozumieniu z  zainteresowanymi stronami w  celu dokonania zmian uznanych za niezbędne w  świetle zdo­ bytych doświadczeń. Po otrzymaniu od państwa człon­ kowskiego powiadomienia dotyczącego platformy opt-out Komisja powinna bez zbędnej zwłoki podjąć działania w celu wpisania tej platformy opt-out do wykazu.


(9)

(7)

Ponadto należy przewidzieć możliwość poproszenia monitorującego aukcje przez państwo członkowskie o  sporządzenie sprawozdania na temat funkcjonowania platformy aukcyjnej, którą zamierza wyznaczyć, na przy­ kład przy przygotowywaniu zmiany do niniejszego rozpo­ rządzenia dotyczącej wykazu platform opt-out. Ponadto monitorujący aukcje powinien weryfikować zgodność wszystkich platform aukcyjnych z  niniejszym rozporzą­ dzeniem i celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE i informować o tym państwa członkowskie, Komisję i  daną platformę aukcyjną. Taki przegląd powi­ nien obejmować wpływ aukcji na pozycję rynkową plat­ form aukcyjnych na rynku wtórnym. Aby uniknąć sytuacji, w  której państwa członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji nieświadomie zostałyby związane z jakąkolwiek platformą aukcyjną na czas wykraczający poza termin, na który została ona wyznaczona, każda umowa wyznacza­ jąca platformę aukcyjną powinna zawierać odpowiednie postanowienia zobowiązujące platformę aukcyjną do prze­ kazania następcy danej platformy aukcyjnej wszystkich ak­ tywów materialnych i  niematerialnych niezbędnych do prowadzenia aukcji.

18.11.2010

(10)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/3

Ustalenia dotyczące liczby platform aukcyjnych i  typu podmiotu, który może stać się platformą aukcyjną, stano­ wią podstawę przyjętych w  niniejszym rozporządzeniu przepisów dotyczących opracowania przewidywalnego kalendarza aukcji, a  także środków uzyskiwania dostępu do aukcji, założeń aukcji oraz przepisów dotyczących za­ rządzania zabezpieczeniem, płatności i dostawy oraz nad­ zoru nad aukcjami. Takie przepisy nie mogłyby zostać przyjęte przez Komisję we w  pełni zharmonizowanym rozporządzeniu bez uprzedniego ustalenia liczby platform aukcyjnych i  szczegółowych kompetencji podmiotu wy­ branego do prowadzenia aukcji. W związku z tym środki przyjęte w  niniejszym rozporządzeniu są oparte na zało­ żeniu, że aukcje są prowadzone za pomocą wspólnej plat­ formy aukcyjnej oraz określają jednocześnie procedurę ustalenia liczby i jakości wszelkich innych platform aukcyj­ nych, o  których wykorzystaniu może zadecydować pań­ stwo członkowskie. Ze względu na ograniczenia przedstawione w motywie 10 właściwe jest, aby wpisanie platformy aukcyjnej opt-out do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia było uzależnione od warunków lub obowiązków. Wpisanie platformy opt-out do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji dotyczących proponowania usunięcia platformy aukcyjnej z  wykazu, w  szczególności w  przypadku naru­ szenia niniejszego rozporządzenia lub celów określonych w  art.  10 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.