Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 56

 2. 4. Tożsamość i  dane kontaktowe monitorującego aukcje są publikowane na stronie internetowej Komisji. Artykuł  25 Funkcje monitorującego aukcje 1. Monitorujący aukcje monitoruje każdą aukcję i  składa Ko­ misji, w imieniu państw członkowskich, jak również zaintereso­ wanym państwom członkowskim, w  terminie określonym w art. 10 ust. 4 akapit czwarty dyrektywy 2003/87/WE, sprawoz­ danie dotyczące właściwej realizacji aukcji przeprowadzonych w poprzednim miesiącu, na podstawie tego akapitu, w szczegól­ ności w odniesieniu do: a) b) c) d) uczciwego i otwartego dostępu; przejrzystości; kształtowania cen; aspektów technicznych i operacyjnych.


2. Monitorujący aukcje przedkłada państwom członkowskim i Komisji roczne skonsolidowane sprawozdanie obejmujące: a) zagadnienia, o których mowa w ust. 1, zarówno w odniesie­ niu do każdej poszczególnej aukcji, jak i w formie zagrego­ wanej dla każdej platformy aukcyjnej;

L 302/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

b) c) d) e)

wszelkie naruszenia umowy wyznaczającej platformę aukcyjną; wszelkie dowody na zachowania antykonkurencyjne bądź nadużycia na rynku; wpływ aukcji na pozycję rynkową platform aukcyjnych na rynku wtórnym, jeśli ma on miejsce; zależność między procesami aukcyjnymi objętymi sprawoz­ daniem skonsolidowanym oraz między nimi a funkcjonowa­ niem rynku wtórnego, na podstawie art. 10 ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE; informacje o  liczbie, charakterze i  statusie wszelkich skarg złożonych na podstawie art. 59 ust. 4 oraz wszelkich innych skarg złożonych właściwym organom krajowym nadzorują­ cym instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne; informacje o wszelkich działaniach podjętych w następstwie sprawozdań monitorującego aukcje sporządzonych zgodnie z ust. 3, 4 i 5. wszelkie zalecenia uznane za stosowne w  celu ulepszenia któregokolwiek z  procesów aukcyjnych lub dokonania przeglądu: (i) niniejszego rozporządzenia, w tym przeglądu, o którym mowa w art. 33;

5. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego rozpo­ rządzenia lub niezgodności z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE przez proces aukcyjny przeprowadzany przez platformę aukcyjną, lub na wniosek Komisji, w przypadku gdy podejrzewa ona takie naruszenie, monitorujący aukcje nie­ zwłocznie składa sprawozdanie państwom członkowskim, Komi­ sji i danej platformie aukcyjnej. Sprawozdanie jasno wskazuje na charakter naruszenia lub nie­ zgodności. Podaje dokładne zalecenia w celu zaradzenia sytuacji, proponując szczegółowy harmonogram ich realizacji. W stosow­ nych przypadkach może zalecić zawieszenie danej platformy auk­ cyjnej. Monitorujący aukcje dokonuje stałego przeglądu swojego sprawozdania przedkładanego na podstawie niniejszego ustępu i  przedstawia jego kwartalne aktualizacje państwom członkow­ skim, Komisji i danej platformie aukcyjnej. 6. Wszelkie opinie przedstawione przez monitorującego au­ kcje na podstawie art. 7 ust. 7 lub art. 8 ust. 3 niniejszego rozpo­ rządzenia stanowią część jego funkcji na mocy niniejszego artykułu. 7. Sprawozdania i opinie przewidziane w niniejszym artykule sporządza się w zrozumiałym, standardowym i łatwo dostępnym formacie, który określa się zgodnie z  umową wyznaczającą monitorującego aukcje.

ROZDZIAŁ VII

f)

g)

h)

(ii) rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE; (iii) dyrektywy 2003/87/WE, w  tym przeglądu funkcjono­ wania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, określonego w  art.  10 ust.  5 i  art.  12 ust.  1a tej dyrektywy. 3. Monitorujący aukcje może, na wniosek Komisji i  co naj­ mniej jednego państwa członkowskiego lub zgodnie z wymoga­ mi określonymi w  ust.  5, przedstawiać okazjonalnie sprawozdanie na temat dowolnej konkretnej kwestii związanej z każdym z procesów aukcyjnych, kiedykolwiek jest to niezbęd­ ne do poruszenia danej kwestii przed złożeniem sprawozdań ob­ jętych ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.