Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 56

  1 lub  2. W  przeciwnym razie monitorujący aukcję może przedstawić sprawozdanie na ten temat w sprawozdaniach przewidzianych w ust. 1 lub 2. 4. Państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnym dzia­ łaniu, określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia, które de­ cyduje się na wyznaczenie swojej własnej platformy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, może po­ prosić monitorującego aukcje o przedstawienie państwom człon­ kowskim, Komisji i  danej platformie aukcyjnej sprawozdania technicznego dotyczącego zdolności platformy aukcyjnej, którą wyznacza lub zamierza wyznaczyć, do przeprowadzenia procesu aukcyjnego zgodnie z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z celami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Monitorujący aukcje w  takich sprawozdaniach jasno stwierdza, które z wymagań określonych w akapicie pierwszym proces auk­ cyjny spełnia, a które nie. W sprawozdaniu zawarte są, w stosow­ nych przypadkach, dokładne zalecenia dotyczące dalszego rozwoju lub poprawy procesu aukcyjnego i  propozycje szcze­ gółowego harmonogramu ich realizacji.


WYZNACZENIE PLATFORMY AUKCYJNEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UCZESTNICZĄCE WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU Z  KOMISJĄ ORAZ FUNKCJE TEJ PLATFORMY

Artykuł  26 Wyznaczenie platformy aukcyjnej w  drodze wspólnego działania państw członkowskich i  Komisji 1. Nie naruszając przepisów art.  30, państwa członkowskie wyznaczają, w  drodze procedury udzielania zamówień publicz­ nych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkow­ skie uczestniczące we wspólnym działaniu, jedną platformę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontrak­ tów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów termi­ nowych typu future. 2. Nie naruszając przepisów art.  30, państwa członkowskie wyznaczają, w  drodze procedury udzielania zamówień publicz­ nych prowadzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkow­ skie uczestniczące we wspólnym działaniu, jedną lub dwie platformy aukcyjne do celów prowadzenia sprzedaży na aukcji kontraktów terminowych typu future lub forward, pod warunkiem że te produkty sprzedawane na aukcji są wymienione w  załącz­ niku I. 3. Wspólną procedurę udzielania zamówień publicznych, o  której mowa w  ust.  1 i  2, prowadzi się na podstawie art.  91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002. 4. Okres wyznaczenia platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest nie dłuższy niż 5 lat.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/23

5. Tożsamość i dane kontaktowe platform aukcyjnych, o któ­ rych mowa w ust. 1 i 2, są publikowane na stronie internetowej Komisji. 6. Każde państwo członkowskie, które przyłącza się do wspól­ nych działań na podstawie ust. 1 i 2 po wejściu w życie w umo­ wy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień zawartej pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi a Komisją, przyjmuje warunki uzgodnione przez uczestniczące państwa członkowskie i Komisję w umowie dotyczącej wspólnego udzie­ lania zamówień, jak również wszelkie decyzje, które już zostały przyjęte na podstawie tej umowy. Każde państwo członkowskie, które na podstawie art.  30 ust.  4 podejmuje decyzję o  nieuczestniczeniu we wspólnym działaniu, lecz wyznacza swoją własną platformę aukcyjną, może otrzymać status obserwatora na warunkach uzgodnionych w  umowie do­ tyczącej wspólnego udzielania zamówień między państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu i Komi­ sją, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących za­ mówień publicznych. Artykuł  27 Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 1 1. Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.