Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 56

 1 świadczy państwom członkowskim następujące usługi, bardziej szczegółowo określone w umowie ją wyznaczającej: a) zapewnianie dostępu do aukcji, na podstawie art.  15–21, w tym zapewnianie i utrzymywanie niezbędnych interneto­ wych interfejsów elektronicznych oraz strony internetowej; prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7; zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14; ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na pod­ stawie art. 61; udostępnienie lub zapewnienie w ramach podwykonawstwa udostępnienia niezbędnych systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych do: (i) obsługi płatności dokonanych przez zwycięskich oferen­ tów lub ich następców prawnych i  przekazania wpły­ wów z aukcji prowadzącemu aukcje na podstawie art. 44 i 45;


g)

nadzorowanie aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypad­ ków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalno­ ści przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w  tym usta­ nowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie art. 44–59 i art. 64 ust. 1.

2. Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwsze­ go okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyj­ ną wyznaczoną na podstawie art.  26 ust.  1 platforma aukcyjna zostaje połączona z  co najmniej jednym systemem rozliczenio­ wym lub rozrachunkowym. Artykuł  28 Funkcje platformy aukcyjnej wyznaczonej na podstawie art. 26 ust. 2 1. Platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 2 świadczy następujące usługi na rzecz państw członkowskich: a) zapewnienie dostępu do aukcji na podstawie ustaleń obowią­ zujących na rynku wtórnym, zorganizowanym przez platfor­ mę aukcyjną, z  uwzględnieniem zmian zawartych w umowach wyznaczających tę platformę; prowadzenie aukcji zgodnie z art. 4–7; zarządzanie kalendarzem aukcji zgodnie z art. 8–14; ogłaszanie wyników aukcji i powiadamianie o nich na pod­ stawie art. 61; zapewnienie, na podstawie ustaleń obowiązujących na ryn­ ku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku ma zastosowanie art.  40 i  z  uwzględnieniem zmian zawartych w  umowie wyznaczającej tę platformę, systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych wymaganych w celu: (i) obsługi płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców prawnych i  przekazania wpływów z  aukcji prowadzącemu aukcje;

b) c) d) e)

b) c) d) e)

(ii) dostarczania uprawnień sprzedawanych na aukcji zwy­ cięskim oferentom lub ich następcom prawnym; (iii) zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez pro­ wadzącego aukcje lub oferentów, w  tym uzupełnianie depozytu zabezpieczającego; f) dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53; nadzorowanie aukcji, powiadamianie o podejrzeniu przypad­ ków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalno­ ści przestępczej lub nadużyć na rynku, nakładanie wszelkich wymaganych środków zaradczych lub sankcji, w  tym usta­ nowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie ustaleń obowiązujących na rynku wtórnym zorganizowanym przez platformę aukcyjną, z  uwzględnie­ niem zmian zawartych w  umowie wyznaczającej tę platformę.

(ii) dostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji zwy­ cięskim oferentom lub ich następcom prawnym na pod­ stawie art. 46, 47 i 48; (iii) zarządzania zabezpieczeniem dostarczanym przez pro­ wadzącego aukcje lub oferentów na podstawie art.  49 i 50, w tym uzupełniania depozytu zabezpieczającego; f) dostarczanie monitorującemu aukcje wszelkich informacji związanych z prowadzeniem aukcji wymaganych dla celów spełniania funkcji monitorującego aukcje na podstawie art. 53; g)

L 302/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.