Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 56

2. Co najmniej 20 dni handlowych przed otwarciem pierwsze­ go okresu składania ofert prowadzonego przez platformę aukcyj­ ną wyznaczoną na podstawie art.  26 ust.  2 przedmiotowa platforma aukcyjna zostaje połączona z co najmniej jednym sys­ temem rozliczeniowym lub rozrachunkowym. 3. Artykuł 16 ust. 2 i 3, art. 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, art. 60 ust. 3, art. 63 ust. 4 oraz art. 64 nie mają zastosowania w odnie­ sieniu do aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną prowa­ dzącą sprzedaż na aukcji kontraktów terminowych typu future lub forward. Artykuł 29 Usługi świadczone Komisji przez platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 świadczą Komisji usługi wsparcia technicznego związane z pracą Komisji w odniesieniu do: a) b) c) uzupełniania załącznika  I  oraz koordynowania kalendarza aukcji w odniesieniu do załącznika III; wszelkich opinii przedstawianych przez Komisję na podsta­ wie niniejszego rozporządzenia; wszelkich opinii lub sprawozdań przedstawianych przez monitorującego aukcje dotyczących funkcjonowania plat­ form aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2; sprawozdań lub wniosków sporządzonych przez Komisję na podstawie art.  10 ust.  5 i  art.  12 ust.  1a dyrektywy 2003/87/WE; wszelkich zmian do niniejszego rozporządzenia lub dyrekty­ wy 2003/87/WE mających wpływ na funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w  tym na realizację aukcji; wszelkich przeglądów niniejszego rozporządzenia, dyrekty­ wy 2003/87/WE lub rozporządzenia Komisji przyjętego na podstawie art.  19 ust.  3 tej dyrektywy mających wpływ na funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku wę­ gla, w tym na realizację aukcji; wszelkich innych wspólnych działań związanych z funkcjo­ nowaniem rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w  tym z  realizacją aukcji, uzgodnionych między Komisją a państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu.


ROZDZIAŁ VIII WYZNACZENIE PLATFORM AUKCYJNYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KTÓRE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA POSIADANIE WŁASNEJ PLATFORMY AUKCYJNEJ, ORAZ FUNKCJE TYCH PLATFORM

sprzedaży na aukcji jako dwudniowe kontrakty na rynku kaso­ wym lub pięciodniowe kontrakty terminowe typu future. 2. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziała­ mi II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem sprzedaży na aukcji jako kontrakty terminowe typu future i kon­ trakty terminowe typu forward, pod warunkiem, że produkty te są wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 3. Państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym dzia­ łaniu określonym w art. 26 mogą wyznaczyć tę samą platformę aukcyjną lub różne platformy aukcyjne w celu sprzedaży na au­ kcji odpowiednio kontraktów terminowych typu future lub for­ ward oraz dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future. 4. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26 informuje Komisję o swojej decyzji nieuczestniczenia we wspólnym działaniu i wyznaczenia swojej własnej platformy aukcyjnej na podstawie ust. 1 i 2 niniej­ szego artykułu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 5. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26 wybiera swoją własną plat­ formę aukcyjną wyznaczoną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu na podstawie procedury wyboru zgodnej z  unijnymi i  krajowymi przepisami w  zakresie zamówień publicznych, jeśli konieczne jest zastosowanie procedury udzielania zamówień pu­ blicznych na mocy, odpowiednio, przepisów unijnych lub krajo­ wych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.