Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 56

Procedura wyboru podlega wszystkim mającym zastosowanie środkom zaradczym i  procedurom egzekwowania przepisów w ramach prawa unijnego i krajowego. Okres wyznaczenia platform aukcyjnych, o  których mowa w ust. 1 i 2, wynosi nie więcej niż trzy lata i można go przedłu­ żyć maksymalnie o kolejne dwa lata. Wyznaczenie platform aukcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlega warunkowi wpisania danej platformy aukcyjnej do wy­ kazu w  załączniku III na podstawie ust.  7. Nie następuje ono przed wejściem w życie wpisu danej platformy aukcyjnej do wy­ kazu w załączniku III zgodnie z ust. 7. 6. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26, które wyznacza własną plat­ formę aukcyjną na podstawie ust.  1 i  2 niniejszego artykułu, przedkłada Komisji kompletne powiadomienie zawierające wszystkie poniższe elementy: a) tożsamość platformy aukcyjnej, którą pragnie wyznaczyć, wraz z informacją, czy sprzedaż na aukcji odpowiednio kon­ traktów terminowych typu future lub forward oraz dwudnio­ wych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, prowadzi ta sama plat­ forma aukcyjna czy różne platformy aukcyjne; szczegółowe zasady prowadzenia procesu aukcyjnego przez platformę(-y) aukcyjną(-e), którą(-e) pragnie wyznaczyć, w  tym postanowienia umowne dotyczące wyznaczenia przedmiotowej platformy aukcyjnej i  każdego (wszelkich) systemu(-ów) rozliczeniowego(-ych) i  systemu(-ów) rozrachunkowego(-ych), połączonych z  proponowaną plat­ formą aukcyjną, określające warunki dotyczące struktury i  poziomu opłat, zarządzania zabezpieczeniem, płatności i dostaw;


d)

e)

f)

g)

Artykuł 30 Wyznaczenie platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 1. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26 niniejszego rozporządzenia może wyznaczyć swoją platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji własnej części wolumenu uprawnień objętych rozdziała­ mi II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być przedmiotem

b)

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/25

c)

proponowane okresy składania ofert, poszczególne wolume­ ny, daty aukcji z  uwzględnieniem stosownych świąt pań­ stwowych, jak również produkt sprzedawany na aukcji, terminy płatności i dostawy uprawnień, które mają być sprze­ dawane na poszczególnych aukcjach w trakcie danego roku kalendarzowego, oraz wszelkie inne informacje niezbędne Komisji w celu oceny, czy proponowany kalendarz aukcji jest zgodny z  kalendarzem aukcji platform aukcyjnych wyzna­ czonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 oraz z innymi ka­ lendarzami aukcji zaproponowanymi przez inne państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu okre­ ślonym w  art.  26, ale wyznaczające własne platformy aukcyjne; szczegółowe przepisy i  warunki dotyczące monitorowania i  nadzorowania aukcji, którym podlega proponowana plat­ forma aukcyjna na podstawie art.  35 ust.  4, 5 i  6, jak rów­ nież szczegółowe przepisy zabezpieczające przed przypadkami prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku, w tym wszel­ kie środki zaradcze lub sankcje; szczegółowe środki wprowadzone w  celu przestrzegania przepisów art. 22 ust. 4 i art. 34 w zakresie wyznaczenia pro­ wadzącego aukcje. Powiadomienie wykazuje zgodność z  przepisami niniejsze­ go rozporządzenia oraz poszanowanie celów określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Powiadamiające państwo członkowskie może zmienić pier­ wotne powiadomienie przed dokonaniem wpisu, o  którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu. Każde powiadamiające państwo członkowskie przedkłada pierwotne i  zmienione powiadomienie Komitetowi, o którym mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.