Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 56

8. Każde państwo członkowskie nieuczestniczące we wspól­ nym działaniu określonym w art. 26, które wyznacza własną plat­ formę aukcyjną na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może przyłączyć się do wspólnego działania określonego w art. 26, na podstawie art. 26 ust. 6. Wolumen uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji na platformie aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 jest rozdzielany równomiernie na aukcje prowadzone przez stosowną platformę aukcyjną, wy­ znaczoną na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.


d)

Artykuł  31 Funkcje platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust.  1 lub 2 1. Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 pełni te same funkcje, co platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 26 ust. 1, określone w art. 27, z wyjątkiem wy­ mogów określonych w art. 27 ust. 1 lit. c) dotyczących kalenda­ rza aukcji, które nie mają zastosowania. 2. Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 2 pełni te same funkcje, co platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 2, określone w art. 28, z wyjątkiem wy­ mogów określonych w art. 28 ust. 1 lit. c) dotyczących kalenda­ rza aukcji, które nie mają zastosowania. Przepisy dotyczące kalendarza aukcji określone w  art.  8 3. ust.  1, 2 i  3, art.  9, 10, 12, 14 i  32 mają zastosowanie do plat­ form aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2.

e)

Artykuł  32 Kalendarz aukcji platformy aukcyjnej niebędącej platformą aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust.  1 lub 2 1. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dy­ rektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych auk­ cjach prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia jest nie większy niż 20 mln uprawnień i nie mniejszy niż 10 mln upraw­ nień, z  wyjątkiem sytuacji, gdy w  danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie jest mniejszy niż 10 mln, w  którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym. 2. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dy­ rektywy 2003/87/WE sprzedawanych na poszczególnych auk­ cjach prowadzonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia jest nie większy niż 5 mln uprawnień i nie mniejszy niż 2,5 mln upraw­ nień, z  wyjątkiem sytuacji, gdy w  danym roku kalendarzowym całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji przez wyznaczające państwo członkowskie, jest mniejszy niż 2,5 mln, w którym to przypadku uprawnienia będą sprzedawane podczas jednej aukcji w tym roku kalendarzowym.

7. Platformy aukcyjne inne niż platformy wyznaczone na pod­ stawie art. 26 ust. 1 lub 2, państwa członkowskie je wyznaczają­ ce, okres wyznaczenia oraz wszelkie stosowne warunki lub obowiązki są wymieniane w załączniku III po spełnieniu wymo­ gów niniejszego rozporządzenia i  celów określonych w  art.  10 ust.  4 dyrektywy  2003/87/WE. Komisja i  Komitet przewidziany w  art.  23 ust.  1 dyrektywy  2003/87/WE działają wyłącznie w oparciu o wspomniane wymogi i cele oraz uwzględniają w peł­ ni sprawozdania sporządzone przez monitorującego aukcje na podstawie art. 25 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. W przypadku braku wpisu przewidzianego w akapicie pierwszym państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu określonym w  art.  26, które wyznaczają własną platformę auk­ cyjną na podstawie ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.