Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 56

  1 i  2 niniejszego artykułu, korzystają z platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w celu sprzedaży na aukcji własnej części uprawnień, które w przeciwnym razie byłyby sprzedawane na aukcji na platformie aukcyjnej, jaka ma zostać wyznaczona na podstawie ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu, w  okresie do upływu trzech miesięcy od wejścia w życie wpisu przewidzianego w akapicie pierwszym.

L 302/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


ROZDZIAŁ IX

18.11.2010

3. Całkowity wolumen uprawnień objętych przepisami roz­ działów II i III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprze­ dane na aukcji przez wszystkie platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia łącz­ nie, jest rozdzielany równomiernie na cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że wolumen sprzedawany na aukcjach odbywa­ jących się w  sierpniu każdego roku wynosi połowę wolumenu sprzedawanego na aukcjach w innych miesiącach roku. 4. Platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia ustalają i publikują okresy skła­ dania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji, jak również produkt sprzedawany na aukcji, terminy płatności i dostaw doty­ czące uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i  III dyrektywy 2003/87/WE, które mają być sprzedane na aukcji pod­ czas poszczególnych aukcji każdego roku, po ustaleniu i publika­ cji na podstawie art.  11 ust.  1 i  art.  13 ust.  1 niniejszego rozporządzenia przez platformy aukcyjne wyznaczone na pod­ stawie art.  26 ust.  1 i  2 niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 marca poprzedzającego roku lub jak najszybciej po tej dacie, po uprzedniej konsultacji z Komisją i uzyskaniu jej zgody. Przedmiotowe platformy aukcyjne uwzględniają opinię Komisji w jak największym stopniu. Opublikowane kalendarze, o  których mowa w  akapicie pierw­ szym, są zgodne z  wszelkimi stosownymi warunkami lub obo­ wiązkami wymienionymi w załączniku III. 5. W przypadku gdy aukcja prowadzona przez platformę auk­ cyjną wyznaczoną na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 zostaje unie­ ważniona przez platformę aukcyjną na podstawie art.  7 ust.  5 lub 6 lub art. 9, wolumen sprzedawany na aukcji jest rozdzielany równomiernie albo na cztery następne aukcje zaplanowane dla tej samej platformy aukcyjnej, albo na dwie następne aukcje zapla­ nowane dla tej samej platformy aukcyjnej, w  przypadku gdy przedmiotowa platforma aukcyjna prowadzi mniej niż cztery au­ kcje w danym roku. Artykuł  33 Przegląd niniejszego rozporządzenia Przy przedstawianiu skonsolidowanego sprawozdania rocznego przygotowanego przez monitorującego aukcje na podstawie art.  25 ust.  2, które zostaje dostarczone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., Komisja dokonuje przeglądu ustaleń przewi­ dzianych w  niniejszym rozporządzeniu, w  tym funkcjonowania wszystkich procesów aukcyjnych. W przeglądzie uwzględniane są doświadczenia zdobyte w odnie­ sieniu do interakcji między platformami aukcyjnymi wyznaczo­ nymi na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 a platformami aukcyjnymi wyznaczonymi na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, jak również in­ terakcji między aukcjami a rynkiem wtórnym. Przegląd jest przeprowadzany w  porozumieniu z  państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Komisja może przedstawić wszelkie środki uznane za niezbędne do przezwyciężenia ewentualnych zakłóceń lub nieprawidłowe­ go funkcjonowania rynku wewnętrznego lub rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikających z  ustaleń przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem wyników przeglądu, tak aby umożliwić wejście w życie takich środków naj­ później w dniu 31 grudnia 2016 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE WYZNACZENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROWADZĄCEGO AUKCJE, MONITORUJĄCEGO AUKCJE I  WSZYSTKICH PLATFORM AUKCYJNYCH

Artykuł  34 Wymogi dotyczące wyznaczenia mające zastosowanie do prowadzącego aukcje i  monitorującego aukcje 1. Przy wyznaczaniu każdego prowadzącego aukcje i monito­ rującego aukcje państwa członkowskie uwzględniają stopień, w którym kandydaci: a) wykazują najmniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu intere­ sów bądź nadużyć na rynku, z uwzględnieniem: (i) wszelkiej działalności na rynku wtórnym;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.