Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 56

  4 dyrektywy 2003/87/WE. W  przypadku braku wpisu państwo członkowskie sprzedające uprawnie­ nia na aukcji powinno sprzedawać swoje uprawnienia za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej. Komisja powinna przewidzieć w rozporządzeniu Komisji przyjętym na pod­ stawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE środki zawie­ szające realizację procedur dotyczących sprzedaży uprawnień na aukcji, w  przypadku gdy platforma opt-out narusza przepisy niniejszego rozporządzenia lub cele okre­ ślone w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Szczegółowe przepisy związane z  procesem aukcyjnym, jaki ma zostać przeprowadzony przez platformę aukcyjną opt-out, powinny zostać ocenione przez Komisję i powin­ ny zostać skonsultowane z  komitetem, o  którym mowa w art. 23 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE zgodnie z proce­ durą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 10 ust.  4 dyrektywy 2003/87/WE. Tego rodzaju ocena jest niezbędna, aby zagwarantować, że wyznaczenie platformy aukcyjnej opt-out, które jest prowadzone na poziomie kra­ jowym przez każde z państw członkowskich niekorzysta­ jących ze wspólnej platformy, podlega podobnemu poziomowi kontroli, jakiemu podlega wyznaczenie wspól­ nej platformy aukcyjnej na mocy wspólnego działania przewidzianego w  niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnych zamówieniach publicznych dotyczących wspólnej platformy aukcyjnej będą działały w  tym zakresie razem z  Komisją, która bę­ dzie zaangażowana w cały ten proces. Ponadto państwom członkowskim niekorzystającym ze wspólnej platformy zostanie przyznany status obserwatora we wspólnej pro­ cedurze udzielania zamówień publicznych, z  zastrzeże­ niem odpowiednich warunków uzgodnionych przez Komisję i uczestniczące państwa członkowskie w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami roz­ działu II dyrektywy 2003/87/WE, począwszy od  dnia 1 stycznia 2012 r., a rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE


– począwszy od  dnia  1  stycznia 2013  r. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do sprzedaży na aukcji jakichkolwiek uprawnień objętych przepisami roz­ działu III dyrektywy 2003/87/WE przed rozpoczęciem okresu w roku 2013, jeżeli jest to niezbędne do zapewnie­ nia prawidłowego funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i rynku energii elektrycznej.

(14)

(11)

W celu zapewnienia prostoty i  dostępności systemu uprawnienia sprzedawane na aukcji powinny być dostęp­ ne na potrzeby dostawy w  ciągu maksymalnie pięciu dni handlowych. Tak krótkie terminy dostawy ograniczyłyby ewentualne negatywne skutki dla konkurencji pomiędzy platformami aukcyjnymi a  platformami handlu na rynku wtórnym uprawnień. Ponadto krótkie terminy dostawy są prostsze i  zachęcają do szerokiego uczestnictwa, dzięki czemu ogranicza się ryzyko wystąpienia nadużyć na ryn­ ku i  zapewnia większą dostępność dla małych i  średnich przedsiębiorstw objętych systemem oraz małych podmio­ tów uczestniczących w systemie. Zadaniem rynku nie po­ winno być oferowanie na aukcjach kontraktów terminowych typu forward lub future, ale oferowanie opty­ malnych rozwiązań w celu zaspokojenia popytu na instru­ menty pochodne bazujące na uprawnieniach. Aby ocenić najlepsze rozwiązania co do wyboru optymalnych produk­ tów sprzedawanych na aukcji, należy umożliwić wybór – podczas procedury wyznaczenia platformy aukcyjnej – po­ między dwudniowymi kontraktami na rynku kasowym a  pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future. Dwudniowy kontrakt na rynku kasowym nie jest instru­ mentem finansowym w  rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych, natomiast pięciodnio­ we kontrakty terminowe typu future są instrumentami fi­ nansowymi w  rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.