Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 56

L 302/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

W przypadku osób odpowiedzialnych za składanie ofert in­ formacja wewnętrzna oznacza także informację przekazywa­ ną przez klienta i związaną z oczekującymi ofertami klienta, która ma ściśle określony charakter i  odnosi się bezpośred­ nio lub pośrednio do co najmniej jednego produktu sprzeda­ wanego na aukcji, i  która, gdyby została podana do wiadomości publicznej, miałaby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny proponowane w ofertach; b) „manipulacja na rynku” oznacza: (i) oferty lub transakcje lub zlecenia na rynku wtórnym: — które dają lub prawdopodobnie dawałyby fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące popy­ tu na produkty sprzedawane na aukcji lub ich ceny, lub — które zapewniają, przez osobę lub osoby działające w porozumieniu, cenę rozliczenia aukcji za produk­ ty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie, chyba że osoba, która złożyła ofertę lub, w  przypadku rynku wtórnego, zawarła transakcję bądź złożyła zlece­ nie, wykaże, że przyczyny takiego działania są zgodne z prawem; (ii) oferty składane przy użyciu fikcyjnych procedur lub in­ nych form oszustw lub podstępów; (iii) rozpowszechnianie informacji poprzez media, również za pośrednictwem internetu, lub innymi sposobami, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadza­ jące w błąd sygnały w odniesieniu do produktów sprze­ dawanych na aukcji, w  tym upowszechnianie plotek oraz informacji fałszywych i  wprowadzających w  błąd, jeżeli osoba upowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe lub wprowadzające w błąd. W odniesieniu do dziennikarzy działających w  ramach swoich obowiązków zawodo­ wych takie rozpowszechnianie informacji ocenia się, uwzględniając zasady regulujące wykonywanie tego za­ wodu, chyba że osoby te osiągają bezpośrednio lub po­ średnio korzyści lub zyski z  upowszechniania przedmiotowych informacji. Podstawowa definicja podana w  lit.  b) pierwszego akapitu obej­ muje w szczególności następujące przypadki: — zachowanie osoby lub osób działających w  porozumieniu mające na celu zapewnienie pozycji dominującej w zakresie popytu na produkt sprzedawany na aukcji, które powoduje ustalenie, bezpośrednio lub pośrednio, cen rozliczenia aukcji lub stwarza inne nieuczciwe warunki transakcji, — nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień lub instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach przed aukcją, wywołujące efekt ustalenia ceny rozliczenia au­ kcji za produkty sprzedawane na aukcji na nienormalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzające w błąd oferen­ tów składających oferty na aukcjach,


— osiąganie korzyści z okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych poprzez wyra­ żanie opinii na temat produktu sprzedawanego na aukcji po uprzednim złożeniu oferty w odniesieniu do tego produktu i korzystanie następnie z wpływu, jaki ma wyrażona opinia na ceny proponowane w innych ofertach za ten produkt, bez jednoczesnego ujawnienia tego konfliktu interesów do wia­ domości publicznej we właściwy i skuteczny sposób. Artykuł  38 Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych 1. Żadna osoba, o której mowa w akapicie drugim, posiadają­ ca informacje wewnętrzne, nie może wykorzystywać takich infor­ macji poprzez składanie, zmianę lub wycofanie oferty, na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośred­ nio, w odniesieniu do produktów sprzedawanych na aukcji, któ­ rych informacje te dotyczą. Akapit pierwszy ma zastosowanie do osób, które posiadają takie informacje wewnętrzne: a) z tytułu swojego członkostwa w  organach administracyj­ nych, zarządzających lub nadzorczych platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub z tytułu posiadanego udziału w kapitale platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje; lub z tytułu posiadanego dostępu do informacji poprzez zatrud­ nienie, wykonywanie swojego zawodu lub obowiązków; lub z tytułu swojej działalności przestępczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.