Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 56

b) c) d)

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest osobą prawną, za­ kaz ustanowiony w  tym ustępie ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w  podejmowaniu decyzji o składaniu, zmianie lub wycofaniu oferty w imieniu danej osoby prawnej. 3. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do składania, zmia­ ny lub wycofania oferty na produkt sprzedawany na aukcji w ce­ lu wywiązania się ze zobowiązania, które stało się wymagalne, jeżeli zobowiązanie to wynika z  umowy zawartej, zanim dana osoba weszła w posiadanie informacji wewnętrznych. Artykuł  39 Inne zabronione wykorzystywanie informacji wewnętrznych Osoba, która podlega zakazowi ustanowionemu w  art.  38, nie może: a) ujawniać informacji wewnętrznych jakiejkolwiek innej oso­ bie, chyba że takie ujawnienie należy do normalnego trybu wykonywania jej czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków; zalecać innej osobie lub nakłaniać jej, na podstawie informa­ cji wewnętrznych, do złożenia, zmiany lub wycofania oferty na produkty sprzedawane na aukcji, których dotyczą te informacje.


b)

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/29

Artykuł 40 Inne osoby objęte zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych Artykuły 38 i 39 mają również zastosowanie wobec każdej oso­ by innej niż osoby, o których mowa w tych artykułach, która po­ siada informacje wewnętrzne i wie lub powinna wiedzieć, że są to informacje wewnętrzne. Artykuł 41 Zakaz manipulacji na rynku Żadnej osobie nie wolno angażować się w manipulacje na rynku. Artykuł 42 Szczególne wymagania w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku 1. Platforma aukcyjna, prowadzący aukcje i monitorujący au­ kcje sporządzają swoje listy osób pracujących dla nich na podsta­ wie umowy o pracę lub na innej podstawie, mających dostęp do informacji wewnętrznych. Platforma aukcyjna regularnie uaktu­ alnia swoją listę i przekazuje ją na żądanie właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w  którym ma siedzibę, za każdym razem. Prowadzący aukcje i  monitorujący aukcje regu­ larnie uaktualniają swoje listy i  przekazują je właściwemu orga­ nowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę platforma aukcyjna, oraz państwu członkowskiemu, w  którym ma siedzibę prowadzący aukcje lub monitorujący aukcje, jak przewidziano w  umowie(-ach) wyznaczającej(-ych) każdego z  nich, za każdym razem, gdy właściwy organ krajowy tego zażąda. 2. Osoby wykonujące obowiązki zarządu w  odniesieniu do platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje i monitorującego au­ kcje oraz, w stosownych przypadkach, osoby ściśle z nimi zwią­ zane są zobowiązane co najmniej do powiadamiania właściwego organu krajowego, o  którym mowa w  ust.  1, o  fakcie złożenia, zmiany lub wycofania ofert na ich własny rachunek w odniesie­ niu do produktów sprzedawanych na aukcji lub instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z  nimi instrumentów finansowych. 3. Osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają analizy do­ tyczące produktów sprzedawanych na aukcji, oraz osoby, które sporządzają lub rozpowszechniają inne informacje zalecające lub sugerujące strategię inwestycyjną, przeznaczone dla kanałów dys­ trybucji lub dla społeczeństwa, dokładają starań, aby zagwaran­ tować, że takie informacje są rzetelnie przedstawione, a  także ujawniają swoje interesy lub wskazują konflikty interesów doty­ czące produktów sprzedawanych na aukcji. 4. Platforma aukcyjna przyjmuje przepisy strukturalne mające na celu zapobieganie manipulacjom rynkowym i wykrywanie ich. 5. Każda osoba, o której mowa w art. 59 ust. 1, która ma ra­ cjonalne powody, aby podejrzewać, że transakcja może stanowić wykorzystywanie informacji wewnętrznych lub manipulację na rynku, bezzwłocznie powiadamia właściwy organ krajowy pań­ stwa członkowskiego, w którym ma siedzibę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.