Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 56

Artykuł 43 Nadzór i  egzekwowanie 1. Właściwe organy krajowe, o  których mowa w  art.  11 dy­ rektywy 2003/6/WE, prowadzą skuteczny nadzór rynku i podej­ mują niezbędne środki w  celu zagwarantowania, że przepisy określone w  art.  37–42 niniejszego rozporządzenia są przestrzegane. 2. Właściwe organy krajowe, o których mowa w ust. 1 niniej­ szego artykułu, posiadają uprawnienia przewidziane w krajowych środkach transponujących art. 12 dyrektywy 2003/6/WE. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie krajowych 3. środków transponujących art.  14 i  15 dyrektywy 2003/6/WE w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie art. 37–42 niniejszego rozporządzenia w  odniesieniu do aukcji przeprowa­ dzanych na ich terytorium lub za granicą. 4. Do celów stosowania art. 37–42 niniejszego rozporządze­ nia oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu krajowe środki transpo­ nujące art.  16 dyrektywy 2003/6/WE stosuje się do współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi, o  których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.


ROZDZIAŁ XI PŁATNOŚCI ORAZ TRANSFER WPŁYWÓW Z  AUKCJI

Artykuł  44 Płatności ze strony zwycięskich oferentów oraz transfer wpływów do państw członkowskich Każdy zwycięski oferent lub jego następca(-y) prawny(-i), 1. w  tym pośrednicy działający w  ich imieniu, wpłacają należną kwotę, o której zostali powiadomieni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. c), za zakupione uprawnienia, o których zostali powiadomie­ ni na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), dokonując transferu lub zle­ cając transfer należnej kwoty za pomocą systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje w postaci rozliczonych środków, przed dostarczeniem uprawnień albo najpóźniej w momencie ich dostarczenia na wyznaczony rachunek posiadania oferenta lub wyznaczony rachunek posiadania jego następcy prawnego. 2. Platforma aukcyjna, w  tym połączony(-e) z  nią system(-y) rozliczeniowy(-e) lub rozrachunkowy(-e), dokonuje transferu płatności dokonanych przez oferentów lub ich następców praw­ nych, wynikających ze sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziałów II i III dyrektywy 2003/87/WE prowadzą­ cym aukcje, którzy sprzedali na aukcji dane uprawnienia. Płatności na rzecz prowadzących aukcje dokonywane są 3. w euro lub w walucie państwa członkowskiego, które ich wyzna­ czyło, w  przypadku gdy dane państwo członkowskie nie należy do strefy euro, zgodnie z wyborem tego państwa członkowskie­ go, niezależnie od tego, w  jakiej walucie zostały dokonane płat­ ności przez oferentów, pod warunkiem że właściwy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać ope­ racje w danej walucie krajowej.

L 302/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną plat­ formę aukcyjną. Artykuł  45 Konsekwencje opóźnienia lub braku płatności Zwycięski oferent lub jego następcy prawni otrzymują 1. uprawnienia, o  których zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), tylko wówczas, gdy cała kwota należna, o  której został powiadomiony na podstawie art.  61 ust.  3 lit.  c), została zapłacona prowadzącemu aukcje zgodnie z art. 44 ust. 1. 2. Zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, któ­ rzy nie wywiązują się w  pełni z  obowiązków wynikających z ust. 1 niniejszego artykułu w odpowiednim terminie, o którym zwycięski oferent został powiadomiony na podstawie art.  61 ust. 3 lit. d), uważa się za zalegających z płatnością. 3. Na oferenta zalegającego z płatnością może zostać nałożo­ na jedna z poniższych sankcji lub obie: a) odsetki za każdy dzień za okres od dnia, w którym płatność stała się należna na podstawie art.  61 ust.  3 lit.  d), do dnia, w  którym dokonano płatności, według stopy procentowej określonej w umowie wyznaczającej daną platformę aukcyj­ ną, naliczane dziennie; kara pieniężna, która przypada prowadzącemu aukcje w wy­ sokości pomniejszonej o  koszty odliczone przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.