Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 56

lub ich następcom prawnym, na podstawie wyników aukcji, zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem Komisji przy­ jętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. Transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji na podsta­ 2. wie art.  4 ust.  3 niniejszego rozporządzenia dokonuje się przez rejestr Unii, przed otwarciem okresu składania ofert, na wyzna­ czony rachunek posiadania, gdzie są przechowywane w depozy­ cie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym, na podstawie wyników aukcji, zgodnie z mającym zastosowanie rozporządzeniem Komisji przy­ jętym na podstawie art. 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. Artykuł 47 Dostarczanie uprawnień sprzedawanych na aukcji 1. Każde uprawnienie sprzedawane przez państwo członkow­ skie jest przydzielane zwycięskiemu oferentowi przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy do czasu, gdy całkowity wo­ lumen przydzielonych uprawnień odpowiadać będzie wolumeno­ wi, o którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a). Możliwe jest przydzielenie oferentowi uprawnień pochodzących od więcej niż jednego państwa członkowskiego, które dokonywa­ ły sprzedaży w ramach tej samej aukcji, jeżeli jest to niezbędne do uzupełnienia wolumenu uprawnień, o  którym oferent został powiadomiony na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a). 2. Po zapłaceniu należnej kwoty, na podstawie art. 44 ust. 1, każdemu zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym dostarcza się uprawnienia przydzielone danemu oferentowi tak szybko, jak jest to wykonalne, a w każdym razie nie później niż w terminie wyznaczonym na ich dostawę, w drodze transferu ca­ łości lub części uprawnień, o których oferent został powiadomio­ ny na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a), z wyznaczonego rachunku posiadania prowadzonego przez system rozliczeniowy lub rozra­ chunkowy działający jako powiernik, na wyznaczony rachunek posiadania lub wyznaczone rachunki posiadania zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych, bądź na wyznaczony ra­ chunek posiadania prowadzony przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik na rzecz zwycięskiego oferenta lub jego następców prawnych. Artykuł 48 Opóźnienie w  dostarczeniu uprawnień sprzedawanych na aukcji 1. W przypadku gdy system rozliczeniowy lub rozrachunko­ wy nie dostarczy całości lub części uprawnień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu, sys­ tem rozliczeniowy lub rozrachunkowy dostarcza uprawnienia tak szybko, jak jest to możliwe, a zwycięscy oferenci lub ich następcy prawni akceptują dostarczenie uprawnień w  tym późniejszym terminie. 2. Środek zaradczy przewidziany w ust. 1 jest jedynym środ­ kiem zaradczym przysługującym zwycięskiemu oferentowi lub jego następcom prawnym w  przypadku niedostarczenia upraw­ nień sprzedawanych na aukcji ze względu na okoliczności, na które dany system rozliczeniowy lub rozrachunkowy nie ma wpływu.


b)

Nie naruszając przepisów ust.  1, 2 i  3, w  przypadku gdy 4. zwycięski oferent zalega z płatnością, skutkuje to jedną z poniż­ szych sytuacji: a) kontrahent centralny interweniuje, przejmując dostawę uprawnień oraz dokonując płatności kwoty należnej prowa­ dzącemu aukcje; agent rozrachunkowy wykorzystuje zabezpieczenie otrzyma­ ne od oferenta do realizacji płatności kwoty należnej prowa­ dzącemu aukcje.

b)

5. W przypadku niedokonania rozrachunku uprawnienia sprzedaje się na aukcji na dwóch najbliższych aukcjach zaplano­ wanych na danej platformie aukcyjnej.

ROZDZIAŁ XII DOSTARCZANIE UPRAWNIEŃ SPRZEDAWANYCH NA AUKCJI

Artykuł 46 Transfer uprawnień sprzedawanych na aukcji 1. Transferu uprawnień sprzedawanych na aukcji na podsta­ wie art.  4 ust.  2 niniejszego rozporządzenia dokonuje się przez rejestr Unii, przed upływem terminu ich dostarczenia, na wyzna­ czony rachunek posiadania, gdzie są przechowywane w depozy­ cie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia zwycięskim oferentom

18.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.