Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 56

PL ROZDZIAŁ XIII

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/31

ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIEM

nie mniej korzystne niż porównywalne standardowe opłaty i wa­ runki obowiązujące na rynku wtórnym. Każda platforma aukcyjna oraz system(-y) rozliczeniowy(2. e) i  system(-y) rozrachunkowy(-e) mogą stosować wyłącznie ta­ kie opłaty, zniżki lub warunki, które zostały wyraźnie określone w umowie je wyznaczającej. 3. Wszelkie opłaty i warunki stosowane na podstawie ust. 1 i 2 są jasno określone, łatwo zrozumiałe i dostępne do wiadomości publicznej. Są one wyszczególnione z podaniem wszystkich opłat dotyczących poszczególnych rodzajów usług. Artykuł 52 Koszty procesu aukcyjnego 1. Nie naruszając przepisów ust.  2, koszty usług przewidzia­ nych w art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 31 są pokrywane z opłat wnoszonych przez oferentów, z wyjątkiem: a) kosztu kontrahenta centralnego, przyjmującego gwarancję rządową zamiast zabezpieczenia niegotówkowego w  przy­ padku sprzedaży na aukcji uprawnień w postaci kontraktów terminowych typu forward, który jest ponoszony przez dane państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji i oferujące taką gwarancję rządową; wszelkich kosztów uzgodnień między prowadzącym aukcję i  platformą aukcyjną, o  których mowa w  art.  22 ust.  2 i  3, pozwalających prowadzącemu aukcję na sprzedaż na aukcji uprawnień w  imieniu wyznaczającego państwa członkow­ skiego, które są ponoszone przez państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji, z  wyłączeniem kosztów wszelkich systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych połączonych z daną platformą aukcyjną.


Artykuł 49 Zabezpieczenie wnoszone przez oferenta 1. Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprze­ daży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future oferenci lub pośrednicy działający w  ich imieniu są zobowiązani do wniesie­ nia zabezpieczenia. 2. Na żądanie oferenta niebędącego zwycięskim oferentem wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zosta­ ły wykorzystane, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonalne po zamknięciu okresu składania ofert. 3. Na żądanie zwycięskiego oferenta wszystkie wniesione przez niego zabezpieczenia, które nie zostały wykorzystane do celów rozrachunku, są zwracane, wraz z odsetkami naliczonymi od zabezpieczeń gotówkowych, tak szybko, jak jest to wykonal­ ne po dokonaniu rozrachunku. Artykuł 50 Zabezpieczenie wnoszone przez prowadzącego aukcje 1. Przed otwarciem okresu składania ofert dotyczących sprze­ daży na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future prowadzą­ cy aukcje jest zobowiązany jedynie do wniesienia zabezpieczenia w  postaci uprawnień, które będą przechowywane w  depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia. 2. Po wdrożeniu środków prawnych i  technicznych koniecz­ nych do dostawy uprawnień wszelkie zabezpieczenia złożone przez państwa członkowskie w  związku ze sprzedażą na aukcji kontraktów terminowych typu future lub kontraktów termino­ wych typu forward mogą zostać, zgodnie z  wyborem państwa członkowskiego sprzedającego na aukcji oraz za zgodą platfor­ my aukcyjnej, zwolnione i zastąpione uprawnieniami, które będą przechowywane w  depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia. 3. Jeżeli uprawnienia wniesione tytułem zabezpieczenia na podstawie ust. 1 lub 2 nie zostały wykorzystane, system rozlicze­ niowy lub rozrachunkowy może zatrzymać je, zgodnie z wybo­ rem sprzedającego na aukcji państwa członkowskiego, na wyznaczonym rachunku posiadania, gdzie będą przechowywane w  depozycie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik do czasu ich dostarczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.