Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 56

 1, 2 i 3; monitorowanie transakcji realizowanych przez osoby do­ puszczone do składania ofert na podstawie art.  19 ust.  1, 2 i  3 oraz art.  20 ust.  6, za pomocą jej systemów w  celu wy­ krycia naruszeń zasad, o których mowa w lit. b) niniejszego akapitu, nieuczciwych lub nieprawidłowych warunków sprzedaży na aukcji lub zachowań, które mogą prowadzić do nadużyć na rynku.

b)

c)

Artykuł 53 Współpraca z monitorującym aukcje Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące 1. ich właściwe organy krajowe przekazują na żądanie monitorują­ cemu aukcje wszelkie będące w ich posiadaniu informacje doty­ czące aukcji, które są w  uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania funkcji monitorującego aukcje. 2. Monitorujący aukcje ma prawo do śledzenia przebiegu aukcji. 3. Prowadzący aukcje, platformy aukcyjne oraz nadzorujące ich właściwe organy krajowe pomagają monitorującemu aukcje w wypełnianiu jego funkcji, współpracując z nim aktywnie w ra­ mach swoich własnych kompetencji. Właściwe organy krajowe nadzorujące przedsiębiorstwa 4. inwestycyjne i instytucje kredytowe oraz właściwe organy krajo­ we nadzorujące osoby, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w  imieniu innych podmiotów na podstawie art.  18 ust.  2, pomagają monitorującemu aukcje w  wypełnianiu jego funkcji, współpracując z  nim aktywnie w  ramach swoich własnych kompetencji. 5. Obowiązki nałożone na właściwe organy krajowe w ust. 1, 3 i  4 wypełniane są z  należytym poszanowaniem tajemnicy za­ wodowej, jakiemu organy te podlegają na mocy prawa Unii Europejskiej.


Podczas analizowania ofert zgodnie z  lit.  a) akapitu pierwszego dana platforma aukcyjna zwraca szczególną uwagę na wszelkie działania, których charakter wskazuje w jej opinii na duże praw­ dopodobieństwo prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej. 2. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future dopilnowuje, aby posiada­ ne przez nią dokumenty, dane i informacje na temat oferenta były aktualne. W tym celu dana platforma aukcyjna może: a) żądać wszelkich informacji od oferenta, na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7, do celów monitorowania relacji z  tym oferentem po jego dopuszczeniu do składania ofert na aukcjach, w trakcie trwania tych relacji oraz w okre­ sie pięciu lat od ich zakończenia; żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert ponownego złożenia wniosku o  dopuszczenie do składania ofert w regularnych odstępach czasu; żądać od wszystkich osób dopuszczonych do składania ofert niezwłocznego powiadamiania danej platformy aukcyjnej o wszelkich zmianach odnośnie do informacji przekazanych jej na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 5, 6 i 7.

b)

c)

3. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future przechowuje dokumentację: a) wniosku o dopuszczenie do składania ofert złożonego przez kandydata na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, łącznie z wszelki­ mi jego zmianami;

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/33

b)

kontroli przeprowadzonych w trakcie: (i) rozpatrywania złożonego wniosku o  dopuszczenie do składania ofert na podstawie art. 19, 20 i 21;

b)

dostarczanie FIU, na jej żądanie, wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z  procedurami określonymi w  przepi­ sach, które mają zastosowanie.

(ii) analizowania i  monitorowania relacji na podstawie ust.  1 lit.  a) i  c) po dopuszczeniu kandydata do składa­ nia ofert; c) wszystkich informacji dotyczących danej oferty złożonej przez danego oferenta w aukcji, w tym wycofania lub mody­ fikacji takich ofert, na podstawie art.  6 ust.  3 akapit drugi oraz art. 6 ust. 4; wszystkich informacji dotyczących przebiegu każdej aukcji, w której oferent złożył ofertę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.