Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 56

3. Informacje, o  których mowa w  ust.  2, przekazuje się FIU państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dana platforma aukcyjna. W krajowych środkach transponujących polityki i  procedury w zakresie komunikacji i zapewnienia przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, wyzna­ cza się osobę lub osoby odpowiedzialne za przekazywanie infor­ macji na mocy niniejszego artykułu. 4. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future zapewnia stosowanie krajowych środ­ ków transponujących art.  26–29, art.  32, art.  34 ust.  1 oraz art.  35 dyrektywy 2005/60/WE w  odniesieniu do danej platfor­ my aukcyjnej. Artykuł  56 Powiadamianie o  nadużyciach na rynku 1. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future powiadamia właściwe orga­ ny krajowe wyznaczone na mocy art.  43 ust.  2 dyrektywy 2004/39/WE, odpowiedzialne za nadzorowanie danej platformy aukcyjnej lub za badanie i ściganie nadużyć na rynku, które występują na danej platformie aukcyjnej lub w  ramach jej systemów, o  podejrzeniach dotyczących nadużyć na rynku ze strony wszelkich osób dopuszczonych do składania ofert na auk­ cjach lub ze strony wszelkich osób, w imieniu których działa oso­ ba dopuszczona do składania ofert na aukcjach. Zastosowanie mają krajowe środki transponujące art.  25 ust.  2 dyrektywy 2005/60/WE. 2. Dana platforma aukcyjna powiadamia monitorującego au­ kcje oraz Komisję o fakcie dokonania powiadomienia na podsta­ wie ust.  1, wskazując działania zaradcze, jakie podjęła lub proponuje podjąć w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, o których mowa w ust. 1. Artykuł  57 Maksymalna wielkość oferty oraz inne środki zaradcze 1. Każda platforma aukcyjna może wprowadzić, po konsulta­ cji z Komisją i uzyskaniu jej opinii w tym względzie, maksymalną wielkość oferty bądź wszelkie inne środki zaradcze niezbędne do zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ry­ zyka wystąpienia nadużyć na rynku, prania pieniędzy, finansowa­ nia terroryzmu lub innej działalności przestępczej, a  także zachowań antykonkurencyjnych, pod warunkiem że wprowadze­ nie maksymalnej wielkości oferty lub wszelkich innych środków zaradczych skutecznie zmniejszy dane ryzyko. Komisja może konsultować się z  zainteresowanymi państwami członkowskimi i z monitorującym aukcje oraz uzyskać ich opinię na temat pro­ pozycji przedstawionej przez daną platformę aukcyjną. Platfor­ ma aukcyjna uwzględnia opinię Komisji w  jak największym stopniu.


d)

4. Platforma aukcyjna prowadząca sprzedaż na aukcji dwu­ dniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 3, tak długo, jak oferent jest dopuszczony do składania ofert w  jej aukcjach, oraz co najmniej przez okres pięciu lat od zakończenia relacji z tym oferentem. Artykuł  55 Powiadamianie o przypadkach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej 1. Właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE, monitorują przestrzeganie przez plat­ formę aukcyjną prowadzącą sprzedaż na aukcji dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future wymogów dotyczących należytej staran­ ności wobec klienta, wynikających z  art.  19 oraz art.  20 ust.  6 niniejszego rozporządzenia, wymogów dotyczących monitoro­ wania i przechowywania dokumentacji wynikających z art. 54 ni­ niejszego rozporządzenia oraz wymogów dotyczących powiadamiania wynikających z  ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.