Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 56

Zawarte umowy nie nakładają na danego klienta żadnych nieuczci­ wych warunków ani ograniczeń. Określają one wszelkie wa­ runki dotyczące oferowanych usług, w tym w szczególności płatności i dostawy uprawnień; mogą wymagać od swoich klientów złożenia wadium w po­ staci płatności zaliczkowej na poczet uprawnień; nie mogą w sposób nieuzasadniony ograniczać liczby ofert, jakie może składać klient; nie mogą powstrzymywać ani ograniczać swoich klientów, jeśli chodzi o korzystanie przez nich z usług innych podmio­ tów uprawnionych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b)–e) oraz art. 18 ust. 2 do składania ofert na aukcjach w ich imieniu; zwracają należytą uwagę na interesy swoich klientów, któ­ rzy zwracają się do nich o składanie ofert na aukcjach w ich imieniu; traktują klientów w sposób uczciwy i niedyskryminacyjny; utrzymują odpowiednie wewnętrzne systemy i  procedury służące rozpatrywaniu wniosków klientów zwracających się o ich reprezentowanie na aukcji oraz umożliwieniu skutecz­ nego udziału w aukcji, w szczególności w zakresie składania ofert w  imieniu swoich klientów, przyjmowania płatności i  zabezpieczenia od oraz transferu uprawnień do klientów, na rzecz których działają; zapobiegają ujawnianiu informacji poufnych przez tę część ich przedsiębiorstwa, która opowiada za przyjmowanie, przygotowanie i składanie ofert w imieniu ich klientów, wo­ bec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za przy­ gotowywanie i składanie ofert na ich własny rachunek, bądź wobec tej części ich przedsiębiorstwa, która odpowiada za prowadzenie transakcji na ich własny rachunek na rynku wtórnym; przechowują dokumentację informacji uzyskanych lub wy­ tworzonych w ramach pełnienia funkcji pośrednika obsługu­ jącego oferty na aukcjach w  imieniu swoich klientów przez okres pięciu od daty uzyskania lub wytworzenia tych informacji.


d)

e) f) g)

h)

i) j)

k)

l)

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następują­ cych zasad postępowania w relacjach ze swoimi klientami: a) b) przyjmują instrukcje od swoich klientów na porównywal­ nych warunkach; mogą odmówić złożenia oferty w imieniu klienta, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać występowanie przypadku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, dzia­ łalności przestępczej lub nadużyć na rynku, z zastrzeżeniem

Wysokość wadium, o którym mowa w lit. e), oblicza się w opar­ ciu o dokładną i uzasadnioną podstawę. Metodę obliczania wadium, o  którym mowa w  lit.  e), ustala się w umowach zawartych na podstawie lit. d). Wszelkie części wadium, o którym mowa w lit. e), które nie zo­ stały wykorzystane do zaspokojenia płatności z tytułu uprawnień, są zwracane osobie, która je wniosła, po zakończeniu aukcji, w  rozsądnym terminie określonym w  umowie zawartej na pod­ stawie lit. d).

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/35

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, stosują się do następują­ cych zasad postępowania przy składaniu ofert na swój własny ra­ chunek lub w imieniu swoich klientów: a) przedstawiają wszelkie informacje, których zażąda każda platforma aukcyjna w przypadku dopuszczenia ich do skła­ dania ofert lub monitorujący aukcje w związku z wypełnia­ niem swoich odpowiednich funkcji na mocy niniejszego rozporządzenia; działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wykazując do­ stateczne umiejętności, dbałość i staranność.

7. Klienci oferentów, o  których mowa w  ust.  1, mogą kiero­ wać wszelkie skargi związane z przestrzeganiem zasad postępo­ wania przewidzianych w  ust.  2 do właściwych organów wspomnianych w  ust.  3 zgodnie z  przepisami proceduralnymi ustanowionymi w celu rozpatrywania tego rodzaju skarg w pań­ stwie członkowskim, w  którym osoba, o  której mowa w  ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.