Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 56

b)

c)

d)

Właściwe organy krajowe państwa członkowskiego, 6. w  którym wydano zezwolenie osobom, o  których mowa w ust. 1, nadzorują i kontrolują przestrzeganie warunków wymie­ nionych w ust. 5. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby: a) jego właściwe organy krajowe dysponowały niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń i  nakładania sankcji, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające; ustanowiono mechanizm rozpatrywania skarg i  cofania ze­ zwoleń, w przypadkach gdy osoby, którym wydano zezwo­ lenie, naruszają swoje obowiązki wynikające z  tych zezwoleń; jego właściwe organy krajowe mogły cofnąć zezwolenie wy­ dane na podstawie ust.  5, w  przypadku gdy osoba, o  której mowa w ust. 1, poważnie i systematycznie naruszała przepi­ sy ust. 2 i 3.


b)

c)

L 302/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

2. Ogłoszenie wydawane na podstawie ust. 1 zawiera co naj­ mniej następujące elementy: a) b) c) d) e) f) g) wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji; cena rozliczenia aukcji w euro; całkowity wolumen złożonych ofert; całkowita liczba oferentów oraz liczba zwycięskich oferentów; w przypadku unieważnienia aukcji – aukcje, na które zosta­ nie przeniesiony dany wolumen uprawnień; całkowite dochody z aukcji; podział dochodów między państwa członkowskie, w  przy­ padku platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.

b) c)

treść wszelkich instrukcji dotyczących składania ofert, nawet jeżeli nie złożono żadnej oferty; informacje, które ujawniają tożsamość danego oferenta, oraz informacje, na podstawie których można tę tożsamość usta­ lić, a także każda z poniższych informacji: (i) liczba uprawnień, jaką oferent zamierza nabyć na aukcji;

(ii) cena, jaką oferent jest gotowy zapłacić za te uprawnienia; d) informacje dotyczące lub pochodzące z  pojedynczej oferty lub instrukcji do składania ofert lub większej ich liczby, któ­ re oddzielnie albo łącznie mogłyby: (i) dostarczać wskazówkę odnośnie do popytu na upraw­ nienia przed aukcją;

(ii) dostarczać wskazówkę odnośnie do ceny rozliczenia au­ kcji przed aukcją; e) informacje przedstawione przez osoby w ramach ustanowie­ nia bądź utrzymywania relacji z  oferentami lub w  ramach monitorowania tej relacji na podstawie art. 19, 20 i 21 oraz art. 54; sprawozdania i opinie monitorującego aukcje przygotowane na podstawie art. 25 ust. 1–6, z wyjątkiem fragmentów znaj­ dujących się we wszelkich niepoufnych wersjach sprawozdań monitorującego aukcję publikowanych przez Komisję na podstawie art. 60 ust. 2; tajemnice handlowe przekazane przez osoby uczestniczące w  konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia pu­ blicznego mającej na celu wyznaczenie platformy aukcyjnej lub monitorującego aukcje;

3. Jednocześnie z  ogłoszeniem wyników na podstawie ust.  1 platforma aukcyjna powiadamia każdego zwycięskiego oferenta składającego oferty za pomocą jej systemów o: a) b) c) całkowitej liczbie uprawnień, jaka zostanie przydzielona temu oferentowi; tym ewentualnie, które z jego ofert, które okazały się oferta­ mi z taką samą ceną, zostały wybrane losowo; płatności należnej w euro albo w walucie państwa członkow­ skiego nienależącego do strefy euro wybranej przez oferen­ ta, pod warunkiem że system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w  stanie obsługiwać operacje w  danej walucie krajowej; dacie, do której należy dokonać płatności w  rozliczonych środkach na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje.

f)

g)

d)

h) informacje o  algorytmie zastosowanym do celów losowego wyboru ofert z  taką samą ceną, o  którym mowa w  art.  7 ust. 2; i) informacje dotyczące metodyki ustalenia tego, jaka cena sta­ nowi cenę rozliczenia aukcji znacznie niższą od cen obowią­ zujących na rynku wtórnym przed aukcją oraz w jej trakcie, o której mowa w art. 7 ust. 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.