Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 56

4. W przypadku gdy walutą wybraną przez oferenta nie jest euro, platforma aukcyjna powiadamia zwycięskiego oferenta składającego oferty w prowadzonych przez nią aukcjach o kursie walutowym, który został przez nią zastosowany do obliczenia kwoty należnej w walucie wybranej przez zwycięskiego oferenta. Kursem walutowym jest kurs opublikowany bezpośrednio po zamknięciu okresu składania ofert przez uznany informacyjny serwis finansowy, określony w umowie wyznaczającej daną plat­ formę aukcyjną. 5. Platforma aukcyjna powiadamia właściwy system rozlicze­ niowy i system rozrachunkowy połączone z nią o informacjach, o których został powiadomiony każdy zwycięski oferent na pod­ stawie ust. 3. Artykuł 62 Ochrona informacji poufnych 1. a) Informacjami poufnymi są następujące informacje: treść oferty;


2. Informacje poufne nie są ujawniane przez żadną z  osób, które uzyskały te informacje, bezpośrednio lub pośrednio, inaczej niż zgodnie z ust. 3. 3. Przepisy ust.  2 nie zakazują ujawniania informacji pouf­ nych, które: a) b) zostały już zgodnie z prawem upublicznione; są podawane do wiadomości publicznej za pisemną zgodą oferenta, osoby dopuszczonej do składania ofert lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do składania ofert; muszą być ujawnione lub podane do wiadomości publicznej ze względu na obowiązek nałożony przez prawo Unii; są podawane do wiadomości publicznej na podstawie naka­ zu sądowego;

c) d)

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/37

e)

są podawane do wiadomości publicznej na potrzeby docho­ dzeń lub postępowań karnych, administracyjnych bądź są­ dowych prowadzonych w Unii; są ujawniane przez platformę aukcyjną wobec monitorują­ cego aukcje w celu umożliwienia lub wsparcia wykonywania funkcji lub wypełniania obowiązków przez monitorującego aukcje w odniesieniu do aukcji; zostały zagregowane lub zredagowane przed ich ujawnie­ niem w  sposób, który sprawia, że nie jest prawdopodobne rozpoznanie informacji dotyczących następujących kwestii: (i) poszczególnych ofert lub instrukcji dotyczących składa­ nia ofert;

f)

5. Informacje poufne uzyskane przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrudnione do pracy na ich rzecz, są wykorzystywane wyłącznie do celów re­ alizacji ich obowiązków lub wykonywania ich funkcji w  odnie­ sieniu do aukcji. 6. Ustępy 1–5 nie wykluczają wymiany informacji poufnych między platformą aukcyjną a  monitorującym aukcje ani między jednym z tych podmiotów a: a) b) właściwymi organami krajowymi nadzorującymi platformę aukcyjną; właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za ba­ danie i ściganie przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku; Komisją.

g)

(ii) poszczególnych aukcji; (iii) poszczególnych oferentów, potencjalnych oferentów lub osób ubiegających się o  dopuszczenie do składania ofert; (iv) poszczególnych wniosków o dopuszczenie do składania ofert; (v) poszczególnych relacji z oferentami; h) są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. f), pod warun­ kiem że są ujawniane ogółowi w  sposób niedyskryminacyj­ ny i  prawidłowy przez właściwe organy krajowe państw członkowskich, w  przypadku informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2 lit. c), oraz przez Komisję, w przypadku pozo­ stałych informacji objętych zakresem art. 25 ust. 2; i) są informacjami, o których mowa w ust. 1 lit. g), pod warun­ kiem że są ujawniane osobom pracującym dla państw człon­ kowskich lub Komisji, uczestniczącym w  konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego, o  której mowa w ust. 1 lit. g), które są same związane obowiązkiem przestrzegania tajemnicy zawodowej na mocy warunków ich zatrudnienia; są podawane do wiadomości publicznej po upływie okresu 30 miesięcy, licząc od jednego z poniższych terminów, z za­ strzeżeniem wszelkich utrzymujących się obowiązków doty­ czących tajemnicy zawodowej nałożonych przez prawo Unii: (i) daty otwarcia okresu składania ofert dotyczącego aukcji, w  której informacje poufne zostały po raz pierwszy ujawnione – w  odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. a)–d); c)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.