Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 56

Informacji poufnych wymienianych zgodnie z  niniejszym ustę­ pem nie ujawnia się osobom innym niż wymienione w lit. a), b) oraz c) w zakresie sprzecznym z ust. 2. 7. Każda osoba, która pracuje lub pracowała dla platformy aukcyjnej bądź monitorującego aukcje, zaangażowana w aukcje, ma obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zapew­ nia ochronę informacji poufnych na podstawie niniejszego artykułu. Artykuł  63 System językowy 1. Pisemne informacje przedstawiane przez platformę aukcyj­ ną na podstawie art.  60 ust. 1 i 3 lub przez monitorującego au­ kcje na podstawie art.  60 ust.  2 bądź na mocy umowy ich wyznaczającej, które nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, sporządza się w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych. Państwo członkowskie może zapewnić, na własny koszt, 2. tłumaczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1 doty­ czących platformy aukcyjnej, na język(-i) urzędowy(-e) tego pań­ stwa członkowskiego. Jeżeli jedno państwo członkowskie zapewnia na własny koszt tłu­ maczenie wszelkich informacji objętych zakresem ust. 1, dostar­ czonych przez platformę aukcyjną wyznaczoną na podstawie art. 26 ust. 1, każde państwo członkowskie po wyznaczeniu plat­ formy aukcyjnej na podstawie art. 30 ust. 1 również zapewnia na własny koszt tłumaczenie na ten (te) sam(-e) język(-i) wszystkich informacji objętych zakresem ust. 1 dostarczonych przez platfor­ mę aukcyjną, którą wyznaczyło na podstawie art. 30 ust. 1. 3. Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert oraz osoby dopuszczone do składania ofert mogą składać poniż­ sze dokumenty w języku urzędowym Unii wybranym przez nich na podstawie ust.  4, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w  tym języku na podstawie ust. 2: a) wnioski o  dopuszczenie do składania ofert, w  tym wszelkie dokumenty towarzyszące; oferty, w tym wszelkie dokumenty dotyczące ich wycofania lub modyfikacji;


j)

(ii) daty zakończenia relacji z oferentem – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. e); (iii) daty sprawozdania lub opinii monitorującego aukcje – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. f); (iv) daty przedstawienia informacji w ramach konkurencyj­ nej procedury udzielania zamówienia publicznego – w odniesieniu do informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 lit. g). 4. Środki wymagane do zagwarantowania, że informacje po­ ufne nie są bezprawnie ujawniane, a  także konsekwencje ewen­ tualnego bezprawnego ich ujawnienia przez platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje, w tym przez wszelkie osoby zatrud­ nione do pracy na ich rzecz, określa się w  umowach wyznacza­ jących platformę aukcyjną lub monitorującego aukcje.

b)

L 302/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

c)

wszelkie zapytania związane z lit. a) lub b).

Platforma aukcyjna może żądać uwierzytelnionego tłumaczenia na język zwyczajowo używany w  dziedzinie finansów międzynarodowych. 4. Kandydaci ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoby dopuszczone do składania ofert oraz oferenci uczestniczą­ cy w  aukcji dokonują wyboru dowolnego języka urzędowego Unii na potrzeby przyjmowania przez nich wszelkich powiado­ mień dokonywanych na mocy art. 8 ust. 3, art. 20 ust. 10, art. 21 ust. 4 oraz art. 61 ust. 3. Wszystkie pozostałe komunikaty ustne lub pisemne platformy aukcyjnej wobec kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do składania ofert, osób dopuszczonych do składania ofert lub ofe­ rentów uczestniczących w aukcji są przekazywane w języku wy­ branym na podstawie akapitu pierwszego, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kandydatów, osób oraz oferentów, o  których mowa, pod warunkiem że państwo członkowskie postanowiło zapewnić tłumaczenie w  tym języku na podstawie ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.