Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 55

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 55

Strona 55 z 56

 2. Jednakże nawet w przypadku gdy państwo członkowskie zdecy­ dowało się na podstawie ust.  2 zapewnić tłumaczenia w  języku wybranym na podstawie akapitu pierwszego niniejszego ustępu, kandydat ubiegający się o dopuszczenie do składania ofert, osoba dopuszczona do składania ofert lub oferent uczestniczący w au­ kcji może odstąpić od swojego prawa wynikającego z  akapitu drugiego niniejszego ustępu, udzielając platformie aukcyjnej uprzedniej pisemnej zgody na posługiwanie się wyłącznie języ­ kiem zwyczajowo używanym w  dziedzinie finansów międzynarodowych. Państwa członkowskie odpowiadają za prawidłowość 5. wszelkich tłumaczeń wykonywanych na podstawie ust. 2. Osoby składające przetłumaczony dokument, o  którym mowa w ust. 3, oraz platforma aukcyjna dokonująca powiadomienia za pomocą przetłumaczonego dokumentu na podstawie ust.  4 od­ powiadają za zapewnienie zgodności tłumaczenia z oryginałem.


ROZDZIAŁ XVII PRZEPISY KOŃCOWE

podmiotów, którym odmówiono dopuszczenia do składania ofert, cofnięto dopuszczenie do składania ofert lub je zawieszono. 2. Państwa członkowskie, w których nadzorowany jest rynek regulowany wyznaczony jako platforma aukcyjna lub jego pod­ miot gospodarczy, dopilnowują, aby wszelkie decyzje podejmo­ wane w  ramach mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, były wła­ ściwie uzasadnione i  podlegały prawu odwołania się do sądów, o którym mowa w art. 52 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE. Wspo­ mniane prawo pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw do odwoływania się bezpośrednio do sądów lub właściwych orga­ nów administracyjnych przewidzianych w  krajowych środkach transponujących art. 52 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE.

Artykuł  65 Korekta błędów 1. Każda osoba, która weszła w posiadanie informacji o jakich­ kolwiek błędach w dokonanych transferach płatności lub upraw­ nień bądź w  zabezpieczeniach lub wadiach wniesionych lub zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, powiadamia o nich niezwłocznie system rozliczeniowy lub rozrachunkowy. System rozliczeniowy lub rozrachunkowy podejmuje 2. wszelkie niezbędne środki w  celu naprawienia błędów w  doko­ nanych transferach płatności lub uprawnień oraz w zabezpiecze­ niach lub wadiach wniesionych bądź zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia, o których informacje dotarły do nich w dowolny sposób. 3. Każda osoba odnosząca korzyść z  błędu wymienionego w ust. 1, którego ze względu na prawa działającego w dobrej wie­ rze nabywcy będącego osobą trzecią nie można naprawić na pod­ stawie ust. 2, jest odpowiedzialna za naprawienie wyrządzonych szkód, jeżeli wiedziała bądź powinna była wiedzieć o tym błędzie i  nie powiadomiła o  nim systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego.

Artykuł 64 Prawo do odwołania Platforma aukcyjna zapewnia dostępność mechanizmu 1. pozasądowego rozstrzygania sporów na potrzeby skarg zgłasza­ nych przez kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do skła­ dania ofert, oferentów dopuszczonych do składania ofert lub Artykuł 66 Wejście w  życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/39

ZAŁĄCZNIK  I Uprawnienia sprzedawane na aukcji przed rokiem 2013 oraz produkt sprzedawany na aukcji, za pomocą którego uprawnienia są sprzedawane na aukcji, o  których mowa w  art. 10 ust.  1

Wolumen Państwo członkowskie Produkt sprzedawany na aukcji Rok kalendarzowy

[…]

[…]

[…]

[…]

L 302/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.