Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 56

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 56

Strona 56 z 56

ZAŁĄCZNIK  II Wykaz elementów, o  których mowa w  art. 20 ust. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dowód uprawnienia na podstawie art. 18 ust. 1 lub 2. Nazwa lub imię i nazwisko, adres, numery telefonu i telefaksu kandydata. Identyfikator rachunku dla wyznaczonego rachunku posiadania kandydata. Pełne dane wyznaczonego rachunku bankowego kandydata. Imię i nazwisko, adres, numery telefonów i telefaksów oraz adres poczty elektronicznej przynajmniej jednego przed­ stawiciela oferenta w rozumieniu art. 6 ust. 3 akapit trzeci. W przypadku osób prawnych – dowód: a) b) ich utworzenia wskazujący: formę prawną kandydata; prawo, któremu kandydat podlega; czy kandydat jest spół­ ką publiczną notowaną na co najmniej jednej uznanej giełdzie papierów wartościowych; w stosownych przypadkach, potwierdzający numer rejestracyjny kandydata w odpowiednim rejestrze, w którym kandydat jest zarejestrowany, a w przypadku jego braku – dokumenty założycielskie, statut lub inne dokumenty potwierdzające jego utworzenie.


7.

W przypadku osób prawnych lub porozumień prawnych – wszelkie informacje niezbędne do ustalenia rzeczywistego beneficjenta oraz zrozumienia struktury własnościowej i  kontrolnej takiej osoby prawnej lub takiego porozumienia prawnego. W przypadku osób fizycznych – dowód ich tożsamości, w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub po­ dobnego dokumentu wydanego przez władze, zawierającego pełne imię i nazwisko, fotografię i datę urodzenia dane­ go kandydata oraz jego stały adres zamieszkania na terytorium Unii, które to dokumenty mogą być uzupełnione, w razie potrzeby, wszelkimi innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi. W przypadku operatorów – zezwolenie, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

8.

9.

10. W przypadku operatorów statków powietrznych – dowód znajdowania się na wykazie na podstawie art.  18a ust.  3 dyrektywy 2003/87/WE lub plan dotyczący monitorowania, przedłożony i  zatwierdzony na podstawie art.  3g tej dyrektywy. 11. Wszelkie informacje niezbędne do realizacji środków należytej staranności wobec klienta, o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. e). 12. Ostatnie zbadane sprawozdania roczne oraz sprawozdania finansowe kandydata, w tym, jeżeli istnieją, rachunek zy­ sków i strat oraz bilans; w przypadku braku tych dokumentów – deklaracja VAT lub wszelkie inne dodatkowe infor­ macje niezbędne do potwierdzenia wypłacalności i zdolności kredytowej kandydata. 13. Ewentualny numer identyfikacyjny VAT, a w przypadku gdy kandydat nie jest zarejestrowany do celów podatku VAT, wszelkie inne środki służące identyfikacji kandydata przez organy podatkowe państwa członkowskiego siedziby lub państwa, w którym kandydat jest rezydentem podatkowym, bądź wszelkie inne dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia statusu podatkowego kandydata na terytorium Unii. 14. Oświadczenie stwierdzające, że według najlepszej wiedzy kandydata spełnia on wymogi określone w art. 19 ust. 2 lit. f). 15. Dowód spełniania wymogów określonych w art. 19 ust. 2 lit. g). 16. Dowód spełnienia przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 3. 17. Oświadczenie, że kandydat posiada zdolność prawną oraz upoważnienie niezbędne do składania ofert na aukcjach na własny rachunek lub w imieniu innych podmiotów. 18. Oświadczenie, że według najlepszej wiedzy kandydata brak jest przeszkód wynikających z przepisów prawa, regulacji, umów lub innych przeszkód uniemożliwiających kandydatowi wykonywanie jego obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia. 19. Oświadczenie wskazujące, czy kandydat zamierza dokonać płatności w euro czy w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro, wraz ze wskazaniem wybranej waluty.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/41

ZAŁĄCZNIK III Platformy aukcyjne inne niż wyznaczone na podstawie art. 26 ust. 1 lub  2, wyznaczające je państwa członkowskie oraz wszelkie mające zastosowanie warunki lub obowiązki, o których mowa w  art.  30 ust. 7

Państwo członkowskie, które wyznaczyło platformę aukcyjną

Platforma aukcyjna

Okres wyznaczenia

Warunki

Obowiązki

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.