Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 56

W  celu zapewnienia rzetelności aukcji dostęp do nich powinien być uzależnio­ ny od spełnienia minimalnych wymogów dotyczących środków należytej staranności wobec klienta. Aby zapew­ nić efektywność pod względem kosztów takich kontroli, uprawnienie do ubiegania się o dopuszczenie do aukcji na­ leży przyznać łatwym do zidentyfikowania, wyraźnie okre­ ślonym kategoriom uczestników, w  szczególności operatorom instalacji stacjonarnych i operatorom statków powietrznych objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji, a także regulowanym podmiotom finansowym, takim jak przedsiębiorstwa inwestycyjne i  instytucje kre­ dytowe. Również ugrupowania gospodarcze złożone z  operatorów lub operatorów statków powietrznych, ta­ kie jak spółki, spółki joint venture i konsorcja działające jako przedstawiciel w imieniu swoich członków, powinny być uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na aukcjach. W związku z tym celowe byłoby okreś­ lenie kryteriów uprawniających do ubiegania się o dopusz­ czenie do aukcji na początku, zachowując jednak możliwość rozszerzenia dostępu do aukcji na dalsze kate­ gorie uczestników w oparciu o doświadczenia zgromadzo­ ne podczas kolejnych aukcji lub po zbadaniu przez Komisję, na mocy art. 12 ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE, czy rynek uprawnień do emisji jest wystarczająco chronio­ ny przed nadużyciami na rynku.


W obliczu konieczności zapewnienia prostoty, sprawiedli­ wości i efektywności pod względem kosztów, a także ogra­ niczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku aukcje powinny być prowadzone jednoetapowo, przy zastosowa­ niu modelu przewidującego jedną cenę rozliczeniową i składanie ofert w zaklejonych kopertach. Ponadto kolej­ ność ofert z taką samą ceną powinna być ustalana w spo­ sób losowy, gdyż utrudnia to zmowy oferentów dotyczące oferowanej ceny. Oczekuje się, że cena rozliczenia aukcji będzie zbliżona do cen dominujących na rynku wtórnym, jeśli natomiast cena rozliczenia aukcji sytuuje się znacznie poniżej cen dominujących na rynku wtórnym, prawdopo­ dobnie oznacza to wadliwość aukcji. Zezwolenie na rozli­ czenie aukcji po takiej cenie mogłoby zniekształcić sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, zakłócić rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jak i nie gwaranto­ wałoby, że oferenci zapłacą uczciwą cenę za uprawnienia. W  związku z  tym w  takiej sytuacji należy unieważnić aukcję. Konieczne jest stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji, gdyż pozwoli to na ograniczenie ich wpływu na funkcjo­ nowanie rynku wtórnego, przy czym należy jednocześnie zapewnić, że wielkość aukcji jest wystarczająca, aby przy­ ciągnąć odpowiednią liczbę uczestników. Stosunkowo czę­ ste przeprowadzanie aukcji ogranicza ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku, gdyż obniża łączną wartość uprawnień, o  które ubiegają się oferenci w  poszczególnych aukcjach, a także zwiększa możliwości korzystania przez nich z póź­ niejszych aukcji w celu elastycznego dostosowywania po­ zycji handlowych. Z powyższych względów w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć co najmniej cotygo­ dniowe przeprowadzenie aukcji na uprawnienia objęte przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE. Z uwagi na dużo mniejszy wolumen uprawnień objętych przepisa­ mi rozdziału II tej dyrektywy aukcje na te uprawnienia po­ winny się odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące. W celu zapewnienia przewidywalności na rynku wtórnym w  niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić następu­ jące zasady i procedury. Po pierwsze, powinno ono zawie­ rać przepis, zgodnie z  którym wolumeny uprawnień sprzedawanych na aukcjach w latach 2011–2012 powin­ ny zostać określone jak najszybciej po przyjęciu niniejsze­ go rozporządzenia. Ustalone w  ten sposób wolumeny, a  także produkty, w  formie których uprawnienia te mają być sprzedawane na aukcji, będą wymienione w załączni­ ku do niniejszego rozporządzenia. Po drugie, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć jasne i przejrzyste za­ sady ustalania wolumenu uprawnień, które mają być sprze­ dawane w  każdym roku po tym okresie. Po trzecie, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zasady i pro­ cedury ustanawiania szczegółowego kalendarza aukcji na każdy rok kalendarzowy, zawierającego odpowiednie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.