Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 56

(28)

Ponadto konieczne jest, aby prowadzący aukcje wyznaczo­ ny przez państwo członkowskie nieuczestniczące we wspólnej platformie aukcyjnej i  wyznaczające swoją wła­ sną platformę aukcyjną był dopuszczony nie tylko przez platformę aukcyjną wyznaczoną przez dane państwo członkowskie, ale również przez wspólną platformę auk­ cyjną. Jest to właściwe, aby zapewnić środki umożliwiają­ ce płynne przejście z  platformy aukcyjnej opt-out do wspólnej platformy aukcyjnej, jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza w  przypadku gdy platforma aukcyjnej nie jest wpisana do wykazu w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. Wymóg określający, że platforma aukcyjna jest rynkiem regulowanym, wynika z  zamiaru wykorzystywania infra­ struktury organizacyjnej dostępnej na rynku wtórnym na potrzeby zarządzania aukcjami. Rynki regulowane są zobowiązane w  szczególności do zapewnienia szeregu środków bezpieczeństwa w  prowadzonej przez nie dzia­ łalności na mocy dyrektywy 2004/39/WE oraz dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i  manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (3). Środki te obejmują ustalenia mające na celu: identyfikację konfliktów interesów, które mogłyby mieć potencjalnie niekorzystne skutki dla funkcjonowania rynku regulowa­ nego bądź jego uczestników i  zarządzanie nimi; identyfi­ kację ryzyka, na które rynek ten bądź jego uczestnicy są narażeni oraz zarządzanie nim, a także wdrożenie skutecz­ nych środków mających na celu jego ograniczenie; zapew­ nienie prawidłowego zarządzania technicznymi operacjami ich systemów poprzez ustanowienie skutecz­ nych procedur awaryjnych określających postępowanie w przypadku groźby wystąpienia zakłóceń systemów; po­ siadanie przejrzystych i nieuznaniowych zasad i procedur sprawiedliwego i prawidłowego handlu oraz ustanowienie obiektywnych kryteriów sprawnej obsługi zleceń; ułatwie­ nie wydajnej i terminowej finalizacji transakcji przeprowa­ dzanych w  ramach ich systemów; posiadanie wystarczających zasobów finansowych, aby mogły one prawidłowo funkcjonować, uwzględniając charakter i  za­ kres transakcji zawieranych na rynku oraz zasięg i stopień ryzyka, na które są one narażone.


(25)

(29)

(26)

(27)

(1)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. (2)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

L 302/6

(30)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

Wymóg określający, że platforma aukcyjna jest rynkiem regulowanym, ma szereg dalszych zalet. Pozwala na sko­ rzystanie z  infrastruktury organizacyjnej, doświadczenia, zdolności i przejrzystych obowiązkowych zasad operacyj­ nych dotyczących rynku regulowanego. Ma to znaczenie dla m.in. rozliczania i rozrachunku transakcji, a także kon­ trolowania zgodności z  własnymi zasadami rynku i  z  in­ nymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zakaz nadużyć na rynku i ustanowienie mechanizmu pozasądo­ wego rozstrzygania sporów. Jest to efektywne pod wzglę­ dem kosztów i pozwala chronić rzetelny charakter aukcji pod względem operacyjnym. Wiążące dla rynków regulo­ wanych zasady dotyczące konfliktu interesów wymagały­ by od prowadzącego aukcje zachowania niezależności od platformy aukcyjnej, jej właścicieli bądź podmiotu gospo­ darczego, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla prawidłowe­ go funkcjonowania rynku regulowanego. Ponadto wielu potencjalnych uczestników aukcji będzie już członkami lub uczestnikami różnych regulowanych rynków działają­ cych na rynku wtórnym. Na mocy dyrektywy 2004/39/WE rynki regulowane i  ich podmioty gospodarcze uzyskują zezwolenie od właści­ wych organów krajowych państwa członkowskiego, w  którym rynek regulowany lub jego podmiot gospodar­ czy jest zarejestrowany lub ma siedzibę (tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.