Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 56

macierzystego państwa członkowskiego) i są przez nie nadzorowane. Nie naruszając stosownych przepisów dyrektywy 2003/6/WE, a w szczególności sankcji karnych przewidzianych w prze­ pisach krajowych dotyczących nadużyć na rynku, prawem mającym zastosowanie do rynków regulowanych jest pra­ wo publiczne macierzystego państwa członkowskiego. A  zatem podlegają one jurysdykcji sądów administracyj­ nych tego państwa, jak przewidziano w prawie krajowym. Powyższe ramy prawne mają zastosowanie do obrotu gieł­ dowego, a  nie do sprzedaży na aukcji, i  wyłącznie do in­ strumentów finansowych, a  nie do kontraktów na rynku kasowym. W  związku z  tym w  celu zapewnienia pewno­ ści prawa w  niniejszym rozporządzeniu należy przewi­ dzieć, że macierzyste państwo członkowskie rynku regulowanego wyznaczonego na platformę aukcyjną dopilnowuje, by prawo krajowe tego państwa członkow­ skiego rozszerzało odpowiednie części wspomnianych ram prawnych na aukcje prowadzone przez platformę aukcyjną podlegającą jego jurysdykcji. Ponadto w  niniej­ szym rozporządzeniu należy zobowiązać platformę auk­ cyjną do zapewnienia mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów. Oprócz tego właściwe państwo członkowskie powinno również przyznać prawo do od­ wołania się od decyzji podjętych w ramach tego mechaniz­ mu, niezależnie od tego, czy produkt sprzedawany na aukcji jest instrumentem finansowym, czy kontraktem na rynku kasowym. Należy zapewnić konkurencję pomiędzy różnymi poten­ cjalnymi platformami aukcyjnymi za pomocą konkuren­ cyjnej procedury udzielania zamówienia dotyczącego wyznaczenia platformy aukcyjnej, jeśli jest to wymagane przez przepisy Unii lub krajowe w zakresie zamówień pu­ blicznych. Platforma aukcyjna powinna być połączona z  co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym. Platforma może być połączona z  wię­ cej niż jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachun­ kowym. Wspólna platforma aukcyjna powinna zostać wyznaczona na ograniczony okres wynoszący maksymal­ nie pięć lat. Platformy aukcyjne opt-out powinny być wy­ znaczane na ograniczony okres wynoszący maksymalnie


(31)

trzy lata, który można przedłużyć na kolejne dwa lata, podczas których należy dokonać przeglądu ustaleń doty­ czących wszystkich platform aukcyjnych. Wyznaczenie okresu trzech lat dla platformy aukcyjnej opt-out ma na celu zapewnienie minimalnego okresu ważności wyzna­ czenia platformy opt-out, a  jednocześnie umożliwienie państwu członkowskiemu, które wyznaczyło daną platfor­ mę, przyłączenia się do wspólnej platformy, jeżeli podej­ mie ono taką decyzję po zakończeniu trzyletniego okresu, bez uszczerbku dla możliwości przedłużenia przez dane państwo członkowskie okresu wyznaczenia platformy optout na kolejne dwa lata w oczekiwaniu na wyniki przeglą­ du przeprowadzanego przez Komisję. Po upływie każdego okresu, na który wyznaczono daną platformę aukcyjną, należy przeprowadzić nową konkurencyjną procedurę udzielania zamówienia, jeśli jest ona wymagana przez przepisy Unii lub krajowe w  zakresie zamówień publicz­ nych. Oczekuje się, że wybór wspólnej platformy aukcyj­ nej do przeprowadzania aukcji będzie miał ograniczony wpływ na rynek wtórny, gdyż na aukcji sprzedawane mogą być jedynie uprawnienia o  maksymalnie pięciodniowym terminie dostawy.

(33)

(32)

Prowadzenie aukcji, ustanowienie kalendarza aukcji i  za­ rządzanie nim oraz szereg innych zadań dotyczących au­ kcji, takich jak bieżące aktualizowanie strony internetowej dostępnej w  całej Unii, wymaga wspólnego działania ze strony państw członkowskich i  Komisji w  rozumieniu art. 91 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Rady (WE, Eu­ ratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra­ wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (rozpo­ rządzenie finansowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.