Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 2

(8)

(2)

(9)

(10)

(3)

(11) (4)

(12)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14.

(4) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

19.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/15

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach do decyzji 93/52/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.


Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

L 303/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2010

ZAŁĄCZNIK I W załącznikach do decyzji 93/52/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)

Kod ISO Państwo członkowskie

BE CZ DK DE EE IE LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK FI SE UK 2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się tytuł:

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Niderlandy Austria Polska Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo”

„Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)”; b) wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie: „W Hiszpanii: — Wspólnota Autonomiczna Balearów, — Wspólnota Autonomiczna Wysp Kanaryjskich: prowincje Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.”.

19.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/17

ZAŁĄCZNIK II W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I rozdział 1 otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 1 Państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy

Kod ISO Państwo członkowskie

BE CZ DK DE EE FR LU NL AT PL SI SK FI SE 2) w załączniku II rozdział 1 otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 1

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Francja Luksemburg Niderlandy Austria Polska Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja”

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy

Kod ISO Państwo członkowskie

BE CZ DK DE EE IE FR LU NL AT PL SI SK FI SE

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Francja Luksemburg Niderlandy Austria Polska Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 13 z 201019.11.2010

  Decyzja Rady 2010/694/WPZiB z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L303 - 11 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L303 - 9 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 7 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 5 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1055/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 3 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L303 - 1 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.