Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 29

Czujniki poziomu wody

— —

IMO Res. MSC.188(79), IMO MSC.1/ Circ. 1291.

— — — — —

Reg. II-1/22-1, Reg. II-1/23-3, Reg. XII/12 IMO Res. MSC.188(79), IMO MSC.1/Circ. 1291.

— — — —

IEC 60092-0504 (2001), IEC 60529 (2001), IMO Res. MSC.188(79), IMO MSC.1/Circ. 1291.

B+D B+E B+F

L 305/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

ZAŁĄCZNIK A.2 WYPOSAŻENIE, DLA KTÓREGO W AKTACH MIĘDZYNARODOWYCH NIE ISTNIEJĄ SZCZEGÓŁOWE NORMY DOTYCZĄCE BADAŃ


1.  Środki ratunkowe Kolumna 4: Zastosowanie powinien mieć okólnik IMO MSC/Circ. 980, z wyjątkiem przypadków zastąpienia przez szczegółowe instrumenty, o któ­ rych mowa w kolumnie 4.

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.2/1.1

Reflektor radaro­ wy do tratw ratun­ kowych Materiały na kombinezony ra­ tunkowe Urządzenia do wodowania jedno­ stek ratunkowych przez samospły­ nięcie

— — —

Reg. III/4, Reg. III/34, Reg. X/3.

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code).

A.2/1.2

Celowo pozostawiono puste miejsce

A.2/1.3

— —

Reg. III/4, Reg. III/34.

— — — — — — —

Reg. III/13, Reg. III/16, Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

A.2/1.4

Drabinki do wsia­ dania (do jedno­ stek ratunkowych) Urządzenia roz­ głoszeniowe i sys­ temy ogólnego alarmowania o niebezpieczeń­ stwie (w przypadku za­ stosowania jako urządzenie sygna­ lizacji pożaru za­ stosowanie ma pozycja A.1/3.53)

Pozycja przeniesiona do A.1/1.29

A.2/1.5

Reg. III/6.

— — — —

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO MSC/Circ.808.

2.  Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Prawidła MARPOL 73/78 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła MARPOL 73/78 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.2/2.1

Pokładowe urzą­ dzenia do monito­ rowania i rejestrowania poziomu NOx

Pozycja przeniesiona do A.1/2.8

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/43

6

2

A.2/2.2

Pokładowe syste­ my oczyszczania spalin Inne równoważne metody redukcji emisji NOx na statku Inne metody tech­ niczne ogranicza­ nia emisji SOx

— — —

Załącznik VI, Reg. 13, Załącznik VI, Reg. 14. Załącznik VI, Reg. 13.

— —

Załącznik VI Reg. 13, Załącznik VI Reg. 14.

IMO Res. MEPC.170(57).

A.2/2.3

Załącznik VI, Reg. 13.

A.2/2.4

Pozycja przeniesiona do A.1/2.9

3.  Środki ochrony przeciwpożarowej

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3 Prawidła SOLAS 74 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4 Moduły oceny zgodności 6

Nr

Nazwa pozycji

Normy dotyczące badań

1

2

5

A.2/3.1 A.2/3.2

Gaśnice nieprze­ nośne i przewoźne Dysze do stałych, ciśnieniowych instalacji gaśni­ czych na mgłę wodną, przezna­ czonych do po­ mieszczeń kategorii specjal­ nej, pomieszczeń ładunkowych roro, pomieszczeń ro-ro oraz pomie­ szczeń przezna­ czonych dla pojazdów Urządzenia umoż­ liwiające rozruch zespołów prądo­ twórczych w ni­ skich temperaturach Prądownice uni­ wersalne (na prąd zwarty i rozpylony) Elementy stałych instalacji wykry­ wania i sygnaliza­ cji pożaru dla posterunków do­ wodzenia, pomie­ szczeń służbowych, po­ mieszczeń miesz­ kalnych, przedziałów ma­ szynowych i bez­ wachtowych przedziałów ma­ szynowych Czujki wykrywcze dymu Czujki wykrywcze ciepła

Pozycja przeniesiona do A.1/3.52 Pozycja przeniesiona do A.1/3.49

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.