Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 22

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/17

ML7

b. 2. a. (ciąg dalszy) 3. bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6); 4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8); 5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan (CAS 63905-10-2); 6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan (CAS 142868-93-7); 7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan (CAS 142868-94-8); 8. eter bis (2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1); 9. eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8); b. luizyty, takie jak: 1. (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3); 2. tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1); 3. bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8); c. iperyty azotowe, takie jak: 1. HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8); 2. HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1); 3. bojowe środki obezwładniające, takie jak: a. 3-chinuklidylobenzylan (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. defolianty, takie jak: a. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF); b. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (CAS 93-76-5), zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoc­ towym (CAS 94-75-7) (oranż (CAS 39277-47-9)); c. dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, takie jak: 1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3); 2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) O-2-dialkilo (metylo-, etylo-, npropylo- lub izopropylo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfiniany i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoetylometylofosfinian (CAS 57856-11-8);


L 308/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2010

ML7

c. (ciąg dalszy) 3. chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7); 4. chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5); d. „środki rozpraszania tłumu”, chemikalia zawierające składnik czynny, a także ich kombinacje, włączając w to: 1. α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8); 2. dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (CAS 2698-41-1); (O-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS)

3. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 4. dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8); 5. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9); 6. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); Uwaga 1: Ppkt ML7.d nie ma zastosowania do „środków rozpraszania tłumu”, pakowanych indywidualnie, przeznaczonych do samoobrony. Uwaga 2: Ppkt ML7.d nie ma zastosowania do chemikaliów zawierających składnik czynny, a także ich kombinacji, zidentyfikowanych i pakowanych do celów produkcji żywności lub do celów medycz­ nych. e. sprzęt, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, zaprojektowany lub zmodyfikowany do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek z niżej wymienionych materiałów oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty, w tym: 1. materiały lub środki określone w ppkt ML7.a, ML7.b lub ML7.d; lub 2. chemiczne środki bojowe, wytworzone na bazie prekursorów określonych w ppkt ML7.c. f. sprzęt ochronny i odkażający specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, komponenty i mieszaniny chemiczne, takie jak: 1. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do ochrony przed materiałami określonymi w ppkt ML7.a, ML7.b lub ML7.d, oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty; 2. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do odkażania obiektów skażonych środkami określo­ nymi w ppkt ML7.a lub ML7.b, oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty; 3. mieszaniny chemiczne specjalnie opracowane lub przystosowane do odkażania obiektów skażonych środkami określonymi w ppkt ML7.a lub ML7.b; Uwaga: Ppkt ML7.f.1 obejmuje: a. instalacje do uzdatniania powietrza, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy w warunkach występowania skażeń promieniotwórczych, biologicznych lub chemicznych; b. odzież ochronną. Nb. Cywilne maski przeciwgazowe, wyposażenie ochronne i odkażające – zob. także pozycja 1A004 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 53 z 201024.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L308 - 1 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.