Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 6

Strona 6 z 22

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/19

ML7

(ciąg dalszy) g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykrywania lub identyfikacji materiałów określonych w ppkt ML7.a, ML7.b lub ML7.d oraz specjalnie zaprojektowane do niego komponenty; Uwaga: Ppkt ML7.g nie ma zastosowania do osobistych dozymetrów promieniowania jonizującego. Nb. Zob. także pozycja 1A004 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE.


h. „biopolimery” specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu wykrywania lub identyfikacji BST określonych w ppkt ML7.b oraz kultury specyficznych komórek wykorzystywanych do ich produkcji; i. „biokatalizatory” wykorzystywane do odkażania lub rozkładu BST oraz ich systemy biologiczne, takie jak: 1. „biokatalizatory” specjalnie zaprojektowane do odkażania lub rozkładu BST określonych w ppkt ML7.b, wynikające z ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych; 2. systemy biologiczne, takie jak: „wektory ekspresji”, wirusy lub kultury komórkowe zawierające informację genetyczną specyficzną dla produkcji „biokatalizatorów” określonych w ppkt ML7.i.1. Uwaga 1: Ppkt ML7.b i ML7.d nie mają zastosowania do następujących substancji: a. chlorocyjan (CAS 506-77-4). Zob. pozycja 1C450.a.5 w wykazie towarów podwójnego zastoso­ wania UE; b. kwas cyjanowodorowy (CAS 74-90-8); c. chlor (CAS 7782-50-5); d. chlorek karbonylu (fosgenu) (CAS 75-44-5). Zob. pozycja 1C450.a.4. w wykazie towarów podwój­ nego zastosowania UE; e. difosgen (chloromrówczan trichlorometylu) (CAS 503-38-8); f. niestosowany od roku 2004; g. bromek ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromek benzylu (CAS 100-39-0); i. jodek benzylu (CAS 620-05-3); j. bromoaceton (CAS 598-31-2); k. bromek cyjanu (CAS 506-68-3); l. bromometyloetyloketon (CAS 816-40-0); m. chloroaceton (CAS 78-95-5);

L 308/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2010

ML7

Uwaga 1: (ciąg dalszy) n. jodooctan etylu (CAS 623-48-3); o. jodoaceton (CAS 3019-04-3); p. chloropikryna (CAS 76-06-2). Zob. pozycja 1C450.a.7 w wykazie towarów podwójnego zastoso­ wania UE. Uwaga 2: Kultury komórkowe i systemy biologiczne wyszczególnione w ppkt ML7.h i ML7.i.2 są szczególne i ppkt te nie mają zastosowania do komórek lub systemów biologicznych wykorzystywanych do celów cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, gospodarki odpadami lub prze­ mysłu spożywczego.

ML8

„Materiały wysokoenergetyczne” oraz substancje pokrewne, takie jak: Nb.1. Zob. także pozycja 1C011 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE. Nb.2. Ładunki i urządzenia wybuchowe – zob. pozycja ML4 i 1A008 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE. Uwagi techniczne 1. Do celów pozycji ML8, termin mieszanina rozumie się przez połączenie dwóch lub większej liczby substancji, z których co najmniej jedna została wymieniona w ppkt pozycji ML8. 2. Każda substancja wymieniona w ppkt pozycji ML8 jest objęta niniejszym wykazem, nawet gdy jest ona wykorzy­ stywana w zastosowaniu innym niż wskazane. (np. TAGN jest w przeważającej mierze używany jako materiał wybuchowy, lecz może być także użyty jako paliwo lub utleniacz). a. „materiały wybuchowe” oraz ich mieszaniny, takie jak: 1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan (CAS 97096-78-1); lub 1-tlenek 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazanu)

2. BNCP (nadchloran cis-bis(5-nitrotetraazolato) tetraaminy kobaltu (III)) (CAS 117412-28-9); 3. CL-14 (diaminodinitrobezofuroksan (CAS 117907-74-1); lub 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazanu)

4. CL-20 (HNIW lub heksanitroheksaazaizowurcytan) (CAS 135285-90-4); klatraty CL-20 (zob. także ich „prekursory” w ppkt MLS.g.3 i g.4); 5. CP (nadchloran 2-(5-cyjanotetraazolato) pentaaminy kobaltu (III)) (CAS 70247-32-4); 6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS 145250-81-3); 7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6); 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazyna); 9. DDPO (1-tlenek 2,6-diamino-3,5-dinitropirazyna, PZO) (CAS 194486-77-6); 10. DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-heksanitrobifenyl lub dipikramid) (CAS 17215-44-0);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 53 z 201024.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L308 - 1 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.