Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 22

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/21

ML8

a. (ciąg dalszy) 11. DNGU (DINGU lub dinitroglikoluryl) (CAS 55510-04-8); 12. furazany, takie jak: a. DAAOF (diaminoazoksyfurazan); b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 13. HMX i jego związki pochodne (zob. także ich „prekursory” w ppkt ML8.g.5), takie jak: a. HMX (cyklotetrametylenotetranitroamina, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazyna, 1,3,5,7tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0); b. difluoroaminowane analogi HMX; c. K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo-[3,3,0]-oktano-3, keto-bicyklo HMX) (CAS 130256-72-3); 14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9); 15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0); 16. imidazole, takie jak: a. BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol); b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0); c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol); e. PTIA (1-pikrylo-2,4,5-trinitroimidazol); 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenohydrazyna); 18. NTO (ONTA lub 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 19. polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych; 20. PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropirydyna) (CAS 38082-89-2); 21. RDX i jego pochodne, takie jak: a. RDX (cyklotrimetylenotrinitroamina, cyklonit; T4, heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4); b. keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacykloheksanon (CAS 115029-35-1); 22. TAGN (azotan triaminoguanidyny) (CAS 4000-16-2); 23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (zob. także jego „prekursory” w ppkt ML8.g.7); 24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocian); tetranitrosemiglikouryl lub


L 308/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2010

ML8

a. (ciąg dalszy) 25. tetrazole, takie jak: a. NTAT (nitrotriazoloaminotetrazol); b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol); 26. tetryl (trinitrofenylometylonitroamina) (CAS 479-45-8); 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalina) (CAS 135877-16-6) (zob. także jej „prekursory” w ppkt ML8.g.6); 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetydyna) (CAS 97645-24-4) (zob. także: jej „prekursory” w ppkt ML8.g.2); 29. TNGU (SORGUYL lub tetranitroglikoluryl) (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pirydazyno[4,5-d]pirydazyna) (CAS 229176-04-9); 31. triazyny, takie jak: a. DNAM (2-tleno-4,6-dinitroamino-s-triazyna) (CAS 19899-80-0); b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahydro-1,3,5-triazyna) (CAS 130400-13-4); 32. triazole, takie jak: a. 5-azydo-2-nitrotriazol; b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazyno-1,2,4-triazolodinitramid) (CAS 1614-08-0); c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]amina); e. DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9); g. NTDNA (2-nitrotriazolo-5-dinitroamina) (CAS 75393-84-9); h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol); i. PDNT (1-pikrylo-3,5-dinitrotriazol); j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 33. materiały wybuchowe, z następujących cech: niewyszczególnione w ppkt ML8.a, posiadające którąkolwiek

a. prędkość detonacji przekraczająca 8 700 m/s, dla największej gęstości; lub b. ciśnienie detonacji przekraczające 34 GPa (340 kilobarów); 34. organiczne materiały wybuchowe, niewyszczególnione w ppkt ML8.a posiadające wszystkie nastę­ pujące cechy: a. wytwarzające ciśnienia detonacji rzędu co najmniej 25 GPa (250 kilobarów); oraz b. utrzymujące stabilność w temperaturach wyższych od lub równych 523 K (250 °C) przez okres 5 minut lub dłuższy;

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/23

ML8

(ciąg dalszy) b. „materiały miotające”, takie jak: 1. każdy, zaliczany w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) do klasy 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 53 z 201024.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L308 - 1 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.