Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 10

Strona 10 z 10

John DALLI

Członek Komisji

L 309/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2010

ZAŁĄCZNIK WYDATKI KWALIFIKOWALNE O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 UST. 1 Wydatki kwalifikowalne do wkładu finansowego Unii w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 1–11, są ograniczone do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie na środki określone w pkt 1–8. 1. Wykonanie prób tuberkulinowych: a) zakup tuberkuliny i wszelkich możliwych do zidentyfikowania materiałów używanych konkretnie do wykonania próby tuberkulinowej; b) personel, niezależnie od jego statusu, konkretnie przydzielony, całkowicie lub w części, do wykonania prób tuberkulinowych w gospodarstwie rolnym; koszty takiego personelu są ograniczone do opłaty za taki personel lub jego faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz c) koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a) i b). 2. Wykonanie badań laboratoryjnych: a) zakup zestawów do badań, odczynników i wszelkich możliwych do zidentyfikowania materiałów używanych konkretnie do wykonywania badań laboratoryjnych; b) personel, niezależnie od jego statusu, konkretnie przydzielony, całkowicie lub w części, do wykonania badań na terenie laboratorium; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz c) koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a) i b). 3. Odszkodowanie dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi lub ubojowi selektywnemu: Odszkodowanie nie przekracza wartości rynkowej zwierzęcia bezpośrednio przed poddaniem go ubojowi lub ubojowi selektywnemu. W przypadku programów dotyczących brucelozy i gruźlicy bydła oraz brucelozy owiec i kóz ewentualna wartość końcowa jest odliczana od odszkodowania. 4. Odszkodowanie dla właścicieli za wartość ptaków poddanych ubojowi selektywnemu oraz zniszczonych jaj: Odszkodowanie nie przekracza wartości rynkowej ptaka bezpośrednio przed poddaniem go ubojowi selektywnemu lub jaj bezpośrednio przed ich zniszczeniem. Wartość końcowa w przypadku jaj nieinkubowanych poddanych obróbce cieplnej jest odliczana od odszkodowania. 5. Zakup i przechowywanie dawek szczepionki lub szczepionek oraz przynęt dla zwierząt gospodarskich i dzikich. 6. Podawanie szczepionek zwierzętom gospodarskim: a) personel, niezależnie od jego statusu, konkretnie przydzielony, całkowicie lub w części, do przeprowadzenia szczepień; koszty są ograniczone do opłaty za taki personel lub jego faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz b) specjalistyczny sprzęt i możliwe do zidentyfikowania materiały użyte konkretnie w celu szczepienia. 7. Dystrybucja szczepionek i przynęt dla zwierząt dzikich: a) transport szczepionek i przynęt; b) koszty dystrybucji samolotem; c) personel, niezależnie od jego statusu, konkretnie przydzielony, całkowicie lub w części, do dystrybucji przynęt ze szczepionką; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń. 8. Pułapki na wektory choroby niebieskiego języka: a) zakup pułapek; b) konserwacja pułapek.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 7 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dz. U. L309 - 5 z 201025.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.