Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 10

1, w celu pokrycia kosztów: (i) przeprowadzenia szczepień; (ii) wykonania badań laboratoryjnych w celu nadzoru wiru­ sologicznego, serologicznego i entomologicznego; (iii) zakupu potrzasków i szczepionek; oraz c) nie przekracza następujących kwot: (i) 390 000 EUR dla Belgii; (ii) 10 000 EUR dla Bułgarii; (iii) 1 500 000 EUR dla Republiki Czeskiej; (iv) 40 000 EUR dla Danii; (v) 400 000 EUR dla Niemiec; (vi) 10 000 EUR dla Estonii;

(v) 2 200 000 EUR dla Portugalii. 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza średnio: a) za wykonanie testu z różem bengalskim: b) za wykonanie odczynu wiązania dopełniacza: c) za zwierzęta poddane ubojowi: 0,2 EUR za jeden test;


(vii) 10 000 EUR dla Irlandii; (viii) 100 000 EUR dla Grecji; (ix) 7 000 000 EUR dla Hiszpanii; (x) 3 000 000 EUR dla Francji; (xi) 300 000 EUR dla Włoch; (xii) 50 000 EUR dla Łotwy; 50 EUR zwierzę. za jedno (xiii) 40 000 EUR dla Litwy; (xiv) 170 000 EUR dla Węgier; (xv) 10 000 EUR dla Malty; (xvi) 40 000 EUR dla Niderlandów; (xvii) 360 000 EUR dla Austrii; (xviii) 50 000 EUR dla Polski; (xix) 2 200 000 EUR dla Portugalii;

0,4 EUR za jeden test;

Artykuł 4 Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka 1. Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. programy zwalczania i monitorowania choroby niebieskiego języka przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję. 2. Wkład finansowy Unii:

(xx) 100 000 EUR dla Rumunii; a) obejmuje płatność ryczałtową wynoszącą 0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę; (xxi) 250 000 EUR dla Słowenii;

L 309/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2010

(xxii) 50 000 EUR dla Słowacji;

b) stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, w celu pokrycia kosztów: (i) wykonania badań bakteriologicznych i określania sero­ typów w ramach urzędowego pobierania próbek;

(xxiii) 20 000 EUR dla Finlandii;

(xxiv) 100 000 EUR dla Szwecji. (ii) wykonania badań bakteriologicznych sprawdzających skuteczność dezynfekcji; 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza średnio: (iii) wykonania testów wykrywających środki przeciwdrob­ noustrojowe lub efekt hamujący mnożenie się bakterii w tkankach ptaków ze stad zbadanych na obecność salmonelli; (iv) zakupu dawek szczepionek; b) za wykonanie testu PCR: 10 EUR za jeden test; (v) wypłaty odszkodowań dla właścicieli za straty ponie­ sione w związku z: — ubojem selektywnym ptaków hodowlanych i niosek gatunku Gallus gallus, — ubojem selektywnym indyków gatunku Meleagris gallopavo, hodowlanych

a) za wykonanie testu ELISA:

2,5 EUR za jeden test;

c) za zakup szczepionek monowalentnych:

0,3 EUR za dawkę;

d) za zakup szczepionek biwalentnych:

0,45 EUR za dawkę;

— zniszczeniem jaj zgodnie z ust. 3; oraz e) za podawanie szczepionek bydłu: 1,50 EUR za sztukę zaszcze­ pionego bydła, niezależnie od liczby i typu dawek; c) nie przekracza następujących kwot: (i) 1 200 000 EUR dla Belgii; f) za podawanie szczepionek owcom lub kozom: 0,75 EUR za zaszczepioną owcę lub kozę, niezależnie od liczby i typu dawek. (ii) 75 000 EUR dla Bułgarii; (iii) 2 500 000 EUR dla Republiki Czeskiej; (iv) 440 000 EUR dla Danii; Artykuł 5 Salmoneloza (salmonella odzwierzęca) w stadach hodowlanych, stadach niosek, stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo) 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 7 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dz. U. L309 - 5 z 201025.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.