Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 9

Strona 9 z 10

c) nie przekracza 1 100 000 EUR za 2011 r.

Artykuł 14 1. Wydatki przedstawione przez państwa członkowskie do zwrotu w ramach wkładu finansowego Unii są wyrażone w euro i nie obejmują podatku od wartości dodanej ani innych podatków.

8. Maksymalna kwota, jaka ma zostać zwrócona za koszty, o których mowa w ust. 7, nie przekracza średnio:

a) za zakup szczepionek doustnych oraz przynęt:

0,60 EUR za dawkę;

2. Jeśli wydatki danego państwa członkowskiego wyrażone są w walucie innej niż euro, państwo to dokonuje przeliczenia na euro, stosując najbardziej aktualny kurs wymiany walut usta­ lony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie przedkłada swój wniosek.


b) za dystrybucję szczepionek doustnych oraz przynęt:

0,35 EUR za dawkę. Artykuł 15 1. Wkład finansowy Unii w roczne i wieloletnie programy, o których mowa w art. 1–11 („programy”), jest przyznawany pod warunkiem, że zainteresowane państwa członkowskie:

ROZDZIAŁ III

Artykuł 12 Wydatki kwalifikowalne 1. Bez uszczerbku dla maksymalnych limitów wkładu finan­ sowego Unii określonych w art. 1–11 wydatki poniesione w związku ze środkami, o których mowa w tych artykułach, są ograniczone do wydatków określonych w załączniku.

a) realizują programy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa Unii, w tym z zasadami konkurencji i udzielania zamówień publicznych;

2. Z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 7, do współfinansowania w postaci wkładu finan­ sowego Unii kwalifikowalne są wyłącznie koszty poniesione w ramach realizacji rocznych lub wieloletnich programów, o których mowa w art. 1–11 i zapłacone przed przedłożeniem sprawozdania końcowego przez państwa członkowskie.

b) wprowadzą w życie, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do realizacji programów;

c) przekażą Komisji, najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 sowe sprawozdania techniczne i finansowe w programów, zgodnie z art. 27 ust. 7 lit. a) 2009/470/WE, obejmujące okres od dnia 1 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.;

r., okre­ sprawie decyzji stycznia

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 13 1. Odszkodowania należne właścicielom za wartość zwierząt poddanych ubojowi lub ubojowi selektywnemu i zniszczonych produktów przyznaje się w ciągu 90 dni od daty:

d) tylkow przypadku programów, o których mowa w art. 8, raz na sześć miesięcy przekażą Komisji, za pośrednictwem jej systemu internetowego, pozytywne i negatywne wyniki badań uzyskane w trakcie nadzoru drobiu i dzikiego ptactwa; sprawozdanie to musi zostać przedłożone w terminie czterech tygodni po zakończeniu ostatniego miesiąca objętego sprawozdaniem;

(1) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.

a) dokonania uboju lub uboju selektywnego zwierzęcia;

25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/29

e) przekażą Komisji, zgodnie z art. 27 ust. 7 lit. b) decyzji 2009/470/WE, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r., szczegółowe sprawozdanie techniczne na temat technicz­ nego wykonania danego programu wraz z dowodami uzasadniającymi koszty poniesione przez państwo człon­ kowskie oraz wynikami osiągniętymi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.; f) skutecznie zrealizują programy; g) nie przedłożą kolejnych wniosków o inne rodzaje wkładu Unii na rzecz wspomnianych środków i nie przedkładały takich wniosków w terminie wcześniejszym. 2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie nie postę­ puje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, Komisja może

obniżyć wysokość wkładu finansowego Unii, uwzględniając charakter i powagę naruszenia oraz stratę finansową dla Unii. Artykuł 16 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. Artykuł 17 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 7 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dz. U. L309 - 5 z 201025.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.