Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2
Zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 Komisja (Eurostat) doko­ nuje corocznej oceny jakości w oparciu o wskaźniki jakości i wymagania ustalone uprzednio z organami krajowymi. 2. Komisja (Eurostat) sporządza dla każdego państwa członkowskiego częściowo wypełniony projekt sprawoz­ dania dotyczącego jakości. Państwa członkowskie otrzymują projekty sprawozdań dotyczących jakości do dnia 30 listo­ pada każdego roku następującego po roku referencyjnym. 3. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurosta­ towi) wypełnione sprawozdania dotyczące jakości w ciągu ośmiu tygodni od otrzymania częściowo wypełnionych projektów tych sprawozdań. 4. Komisja (Eurostat) ocenia jakość statystyk na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie oraz sprawozdań dotyczących jakości otrzymanych od państw członkowskich i sporządza sprawozdanie oceniające dla każdego państwa członkowskiego. 5. Komisja (Eurostat) sporządza i rozpowszechnia podsu­ mowujące sprawozdanie dotyczące jakości obejmujące wszystkie państwa członkowskie. Zawiera ono główne wskaźniki jakości oraz informacje zebrane na podstawie sprawozdań dotyczących jakości.”; 3) załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1982/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 4) skreśla się załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1982/2004. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.


— podlegającą opodatkowaniu wartość między każdym dostawcą krajowym a nabywcą w partnerskim państwie członkowskim; b) dane o nabyciach wewnątrzunijnych przekazane przez wszystkie inne państwa członkowskie, zgodnie z art. 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 (**), w szczególności: — numer identyfikacyjny VAT dla każdego nabywcy krajowego; — zebrane przez partnerskie państwo członkowskie dane zagregowane dotyczące całkowitej podstawy opodatkowania w podziale według dostawców krajo­ wych. 2. Po otrzymaniu powyższych informacji odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym państwie człon­ kowskim przekazuje je bezzwłocznie do organów krajo­ wych. ___________ (*) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (**) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1.”;

2) art. 26 otrzymuje następujące brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Lista towarów wyłączonych ze statystyk dotyczących obrotów handlowych towarami między państwami członkowskimi, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu) a) Złoto monetarne; b) środki płatnicze obejmujące prawne środki płatnicze i papiery wartościowe, w tym płatności za usługi, takie jak usługi pocztowe, podatki, opłaty za użytkowanie; c) towary przeznaczone do użycia czasowego lub po takim użyciu (np. wynajem, wypożyczenie, leasing operacyjny), pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków: — uszlachetnianie nie jest ani nie było planowane ani wykonywane, — spodziewany czas trwania użycia czasowego nie był ani nie będzie dłuższy niż 24 miesiące, — wywozy/przywozy nie muszą być deklarowane jako dostawy/nabycia dla celów podatkowych; d) towary przemieszczane pomiędzy: — państwem członkowskim i jego enklawami terytorialnymi w innych państwach członkowskich, oraz — państwem członkowskim i mieszczącymi się na jego terytorium enklawami innych państw członkowskich lub organizacji międzynarodowych. Do enklaw terytorialnych zalicza się ambasady oraz krajowe siły zbrojne stacjonujące poza terytorium macierzystego kraju; e) towary używane jako nośniki informacji, w tym oprogramowanie; f) oprogramowanie pobrane z internetu; g) towary dostarczane bezpłatnie, które same w sobie nie są przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem że przemieszczane są wyłącznie w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademon­ strowanie cech towarów lub usług, takie jak: — materiały reklamowe, — próbki handlowe; h) towary przeznaczone do naprawy i po naprawie oraz części zamienne, które są ujęte w planie napraw, oraz wymie­ nione części wadliwe; i) środki transportu przemieszczające się w trakcie wykonywania pracy, w tym wyrzutnie statków kosmicznych podczas wystrzeliwania statków kosmicznych.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 9 z 20103.2.2010

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.