Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/5

b) danych przekazanych przez podmiot gospodarczy w przypadku uproszczeń celnych na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 471/2009; c) źródeł danych dotyczących szczególnych towarów lub prze­ pływów na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 471/2009. 2. Krajowe urzędy statystyczne opracowują dane dotyczące statystyki handlu zagranicznego z podziałem na: a) państwo członkowskie przekazujące dane statystyczne, przy czym należy wskazać państwo członkowskie przekazujące dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego do Euro­ statu; b) okres referencyjny; c) obroty handlowe; d) wartość statystyczną w walucie krajowej bez części dziesięt­ nych; e) ilość wyrażoną w kg bez części dziesiętnych; f) ilość wyrażoną w uzupełniających jednostkach miary;


p) przyznany kod preferencji celnych w przypadku przywozu; q) kod rodzaju transportu na granicy; r) kod rodzaju transportu wewnętrznego; s) kontener. 3. Dane statystyczne zawierają korekty wynikające z przekazania danych z opóźnieniem lub danych niekomplet­ nych. Korekty danych wykazują wartość statystyczną z podziałem na kraj partnerski, kod towaru na poziomie działu Nomenklatury scalonej oraz miesięczny okres referencyjny. Korekt dokonuje się na podstawie należytej i kompetentnej oceny lub metod naukowych. 4. W przypadku transakcji indywidualnych poniżej progu wartości statystycznej państwa członkowskie mogą opraco­ wywać dane w stopniu mniej szczegółowym niż określony w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 471/2009. Wymaganym minimum jest jednak przekazywanie do Komisji (Eurostatu) danych na temat łącznej miesięcznej wartości statystycznej wywozu i przywozu. 5. Statystyki zawierają dane objęte klauzulą poufności w opracowującym je państwie członkowskim. Krajowe urzędy statystyczne oznaczają dane uznawane za poufne w sposób, który pozwala na rozpowszechnianie jak największej liczby informacji przynajmniej na poziomie rozdziału Nomenklatury scalonej, pod warunkiem zachowania poufnego charakteru danych. Artykuł 3 Ocena jakości 1. Zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 471/2009 Komisja (Eurostat) dokonuje corocznej oceny jakości w oparciu o wskaźniki jakości i wymagania ustalone uprzednio z krajowymi urzędami staty­ stycznymi. 2. Komisja (Eurostat) sporządza dla każdego państwa człon­ kowskiego częściowo wypełniony projekt sprawozdania doty­ czącego jakości. Państwa członkowskie otrzymują projekty spra­ wozdań dotyczących jakości do dnia 30 listopada roku nastę­ pującego po roku referencyjnym. 3. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wypełnione sprawozdania dotyczące jakości w ciągu ośmiu tygodni od otrzymania częściowo wypełnionych projektów tych sprawozdań. 4. Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych statystyk na podstawie danych przekazywanych przez państwa człon­ kowskie oraz sprawozdań dotyczących jakości otrzymanych od państw członkowskich i sporządza sprawozdanie oceniające każdego państwa członkowskiego.

g) kod towarów; h) państwo członkowskie, w którym zostało złożone zgło­ szenie celne; i) państwo członkowskie przeznaczenia w przypadku przy­ wozu; w przypadku zarejestrowanych przywozów, jeżeli brak jest informacji celnych na temat państwa członkow­ skiego przeznaczenia, należy podać kod państwa „QV”, jeżeli przypuszcza się, że państwo członkowskie przezna­ czenia nie jest państwem, w którym złożono zgłoszenie celne; państwo członkowskie rzeczywistego wywozu w przypadku wywozu; w przypadku zarejestrowanych wywozów, jeżeli brak jest informacji celnych na temat państwa członkow­ skiego rzeczywistego wywozu, należy podać kod państwa „QV”, jeżeli przypuszcza się, że państwo członkowskie rzeczywistego wywozu nie jest państwem, w którym złożono zgłoszenie celne;

j)

k) państwo pochodzenia w przypadku przywozu; l) państwo pochodzenia i państwo wysyłki; jeżeli państwo wysyłki jest państwem członkowskim, należy wskazać kraj pochodzenia w przypadku pochodzenia spoza UE lub, gdy nie jest to możliwe, kod „QW”;

m) ostatni znany kraj przeznaczenia w przypadku wywozu; n) procedurę statystyczną; o) kod rodzaju transakcji, jedno- lub dwucyfrowy; w przypadku zarejestrowanych obrotów, w których brak jest informacji celnych na temat rodzaju transakcji, należy podać jednocyfrowy kod „0”;

L 31/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2010

5. Komisja (Eurostat) sporządza i rozpowszechnia podsumowujące sprawozdanie dotyczące jakości obej­ mujące wszystkie państwa członkowskie. Zawiera ono główne wskaźniki jakości oraz informacje zebrane na podstawie sprawozdań dotyczących jakości. Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 9 z 20103.2.2010

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.