Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 10

Strona 10 z 13

(15) Dz.U. C 319 z 27.12.2006, s. 1.

(16) Zob. pkt 29 pisma Komisji C(2007) 3564 z dnia 19 lipca 2007 r. zezwalającego na pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Vola­ illes du Périgord”.

3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/17

Przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa

(73)

Zgodnie z pkt 34–37 wytycznych przyznanie pomocy musi być uwarunkowane wdrożeniem planu restruktury­ zacji, który musi przywrócić długoterminową rentow­ ność przedsiębiorstwa w rozsądnych ramach czasowych. Poprawa rentowności musi wynikać przede wszystkim ze środków wewnętrznych i nie może się opierać na czyn­ nikach zewnętrznych (zmiany cen, zmiany popytu itd.), na które przedsiębiorstwo nie ma większego wpływu. Plan restrukturyzacji musi uwzględniać aktualny stan i przewidywalne zmiany podaży i popytu. Należy uwzględnić scenariusze oparte o najkorzystniejsze, najmniej korzystne i podstawowe założenia. Plan restruk­ turyzacji musi przewidywać taką zmianę sytuacji przed­ siębiorstwa, która po zakończeniu restrukturyzacji pozwoli mu pokryć wszystkie koszty wraz z amortyzacją i obciążeniami finansowymi. Oczekiwany zwrot zaangażowanego kapitału własnego musi być wystarczający, aby pozwolić przedsiębiorstwu, które poddano restrukturyzacji, by stało się konkurencyjne na rynku na podstawie własnych osiągnięć. Kiedy trudności przedsiębiorstwa są wynikiem uchybień istniejących w systemie ładu korporacyjnego, należy wprowadzić odpowiednie zmiany.


jedynie 2,48 na koniec okresu restrukturyzacji. Płynność również powinna być dodatnia od roku obrotowego 2008/09 (zob. motywy 46 i 47).

(76)

Ponadto przedłożono Komisji plany operacyjne oparte na najlepszych i najgorszych scenariuszach (zob. motyw 49). Plan operacyjny oparty na założeniu optymistycznym przewiduje znaczną poprawę rentowności w tym okresie. Pod względem sytuacji finansowej spowodowałoby to uzupełnienie kapitału obrotowego, który osiągnąłby równowagę. Najgorszy scenariusz doprowadziłby do zmniejszenia rentowności i spadku wyniku o 1 mln EUR w porównaniu z założeniem podstawowym. Pod względem sytuacji finansowej spowodowałoby to brak odzyskania płynności, która poprawiłaby się w tym okresie, lecz pozostałaby ujemna w roku 2009/10 (zob. motyw 51).

(77)

W celu poprawy oraz wzmocnienia zarządzania przed­ siębiorstwem w pierwszym półroczu 2008 r. mianowano nowego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa. Plan restrukturyzacji przewiduje dodatkowo zatrudnienie kontrolera zarządzania i handlowca w związku z nowymi kierunkami obranymi przez przedsiębiorstwo.

(74)

Władze francuskie przekazały Komisji plan restruktury­ zacji przedsiębiorstwa na trzy lata obrotowe, tj. 2007/08–2009/10. Plan restrukturyzacji został wdro­ żony począwszy od stycznia 2008 r. Jego podstawą jest plan operacyjny oparty na założeniu podstawowym. Uwzględnia on już wyniki faktycznie uzyskane w roku obrotowym 2006/07 oraz 2007/08 (zob. motyw 41). Do planu restrukturyzacji dołączono badanie rynku z lipca 2008 r. przeprowadzone przez firmę Xerfi (zob. motyw 24).

(78)

Komisja stwierdza, że czas trwania planu restrukturyzacji przez trzy lata obrotowe (2007/2008–2009/ 2010) jest możliwie jak najkrótszy, aby umożliwić przed­ siębiorstwu przestawienie działalności handlowej, wdro­ żenie przewidzianych środków restrukturyzacyjnych i, po odwróceniu tendencji, trwałą stabilizację sytuacji gospo­ darczej i finansowej.

(79)

W związku z tym Komisja stwierdza, że plan restruktu­ ryzacji przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” może przywrócić długoterminową rentowność przedsiębior­ stwa w rozsądnych ramach czasowych.

(75)

Celem planu restrukturyzacji jest poprawa waloryzacji produkcji poprzez skupienie się na działalności o większej rentowności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.