Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 11

Strona 11 z 13

Ogółem przedsiębiorstwo, według założenia podstawowego, ograniczy wielkość działalności o 23 % i obroty o 8 % w okresie restruktu­ ryzacji (zob. motywy 43 i 44). Według władz francuskich plan restrukturyzacji umożliwi przedsiębiorstwu odzys­ kanie zdolności finansowania z wykorzystaniem źródeł rynkowych. Zgodnie z podstawowym planem opera­ cyjnym wynik finansowy osiągnie ok. 1,7 % obrotów w roku 2009/10. Zdolność samofinansowania rocznego powinna osiągnąć poziom ok. 1,2 mln EUR i przewiduje się, że kapitał obrotowy może wzrosnąć o ok. 3,4 mln EUR w tym samym okresie. Sytuacja finansowa przed­ siębiorstwa powinna znacznie się poprawić. Przewiduje się, że kapitał własny odzyska wartość dodatnią od roku obrotowego 2008/09 i że pomimo wzrostu zadłużenia długo- i średnioterminowego w roku 2008/09 (finanso­ wanie za pomocą leasingu) zdolność do spłaty osiągnie


Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji

(80)

Zgodnie z pkt 38–42 wytycznych należy unikać nieuza­ sadnionych zakłóceń konkurencji. Zgodnie z pkt 38, aby zapewnić minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej, należy wprowadzić środki wyrównawcze. Zgodnie z pkt 40 środki muszą być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub rynkach, na których prowadzi ono działalność. Powinny one zostać wprowadzone w szczególności na rynku lub rynkach, na których przedsiębiorstwo będzie miało znaczącą pozycję po restrukturyzacji. Zamknięcie działalności przynoszącej straty, które w dowolnym stopniu byłoby konieczne, aby przywrócić rentowność, nie będzie uznawane za obni­ żenie zdolności produkcyjnych lub udziału w rynku.

L 31/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2010

(81)

Zgodnie z dostarczonymi informacjami pod względem geograficznym działalność handlowa przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” ma zasięg krajowy, a jego udział w rynku wynosi ok. 1 % (zob. motyw 23). Można zatem uznać, że na szczeblu wspólnotowym udział przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” w rynku jest jeszcze mniej znaczący. W planie opera­ cyjnym przedsiębiorstwo zobowiązało się natomiast do ograniczenia wielkości działalności o 23 % i obrotów o 8 % (w założeniu podstawowym) w okresie restruktu­ ryzacji (zob. motywy 43 i 44). Ograniczenia zostaną wprowadzone w sprzedaży do sklepów typu hard discount (– 60 % wielkości sprzedaży) oraz do sklepów mięsnych (– 45 % wielkości sprzedaży). Władze francuskie potwier­ dziły, że obszary działalności, które zostaną ograniczone w ramach planu restrukturyzacji, nie stanowią działal­ ności przynoszącej straty. Działalność ta daje natomiast marżę zysku netto mniejszą niż marża zysku osiągana w przypadku produktów przeznaczonych do sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych punktów sprzedaży mięsa pieczonego oraz zakładów żywienia zbiorowego (0,4 EUR/kg w porównaniu z 0,6 EUR/kg).

Udział wkładu przedsiębiorstwa w całkowity koszt restrukturyzacji wynosi zatem ok. 81 %. Biorąc pod uwagę zatrudnienie poniżej 250 pracowników i obroty poniżej 50 mln EUR, przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord” spełnia kryteria dotyczące średnich przedsię­ biorstw, w przypadku których zgodnie z wytycznymi wymagany jest wkład rzeczywisty w wysokości co najmniej 40 %. Wkład rzeczywisty przedsiębiorstwa jest zatem zgodny z wymogami zawartymi w wytycznych, a nawet je przekracza. Według władz francuskich przed­ siębiorstwo nie posiada nadwyżki środków płynnych. Podkreśliły one, że płynność przedsiębiorstwa była nadal ujemna na kwotę ok. 1,5 mln EUR na dzień 30 czerwca 2008 r. W tej sytuacji Komisja stwierdza, że zezwolenie na przedmiotową pomoc nie spowoduje dodatkowego zasilenia przedsiębiorstwa w płynność, ale będzie polegać na przekształceniu pomocy na ratowanie już wypłaconej w sierpniu 2007 r. Władze francuskie wykazały, że przewidziane inwestycje (zob. motywy 33–35) są niezbędne dla przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa. Uwzględniając przedstawione wyżej elementy, Komisja stwierdza, że przedmiotowa pomoc jest ograniczona do koniecznego minimum zgodnie z pkt 43–45 wytycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.