Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 12

Strona 12 z 13

(82)

Według władz francuskich w wyniku ograniczenia dzia­ łalności udział przedsiębiorstwa w rynku zmniejszy się w okresie restrukturyzacji do 0,8 % rynku krajowego. W związku z niewielkim znaczeniem przedsiębiorstwa na rynku europejskim kurczaków i indyków oraz z faktem, że zmniejszenie produkcji nie wynika z konieczności zamknięcia działalności przynoszącej straty, Komisja stwierdza, że zaproponowane środki wyrównawcze są właściwe.

Inne przepisy

(85)


Zgodnie z pkt 47 wytycznych przedsiębiorstwo musi w pełni wdrożyć plan restrukturyzacji. Komisja uzna każde zaniechanie we wdrożeniu planu za złe wykorzys­ tanie pomocy, bez uszczerbku dla art. 23 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 i dla możliwości złożenia skargi przed Trybunałem Sprawiedliwości zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit drugi Traktatu.

Ograniczenie pomocy do minimum

(83)

(86)

Zgodnie z pkt 43–45 wytycznych pomoc musi być ogra­ niczona do koniecznego minimum. Zgodnie z pkt 43 od beneficjenta pomocy będzie się oczekiwało, iż znaczący wkład w planie restrukturyzacji będzie pochodził z jego środków własnych, włącznie ze sprzedażą aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębior­ stwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania na warun­ kach rynkowych. Wkład ten musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, wykluczający wszystkie przyszłe spodziewane zyski, takie jak przepływ środków pieniężnych. Zgodnie z pkt 44 wkład rzeczywisty musi zwykle wynosić co najmniej 40 % w przypadku średnich przedsiębiorstw. Punkt 45 stanowi, że kwota pomocy nie może stanowić dla przedsiębiorstwa nadwyżki środków płynnych i nie może zostać wykorzystana do finansowania nowych inwestycji, które nie są niezbędne w celu przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa.

Zgodnie z pkt 49 wytycznych Komisja otrzymuje potwierdzenie, że plan restrukturyzacji jest właściwie wdrażany, poprzez regularne szczegółowe sprawozdania przekazywane przez dane państwo członkowskie. Zgodnie z pkt 51 wytycznych coroczne przekazanie kopii rachunku zysków i strat oraz bilansu wspomaga­ nego przedsiębiorstwa będzie zazwyczaj wystarczające w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Po zezwoleniu na pomoc na restrukturyzację plan restruk­ turyzacji można zmieniać (w okresie restrukturyzacji), jedynie jeżeli zmiany są zgodne z pkt 52 wytycznych i jeżeli uzyskano na nie zgodę Komisji. Władze francu­ skie zobowiązały się do przestrzegania tych warunków.

(87)

Zgodnie z pkt 70 wytycznych każda pomoc udzielana przedsiębiorstwu w okresie restrukturyzacji, włącznie z pomocą udzielaną zgodnie z zatwierdzonym systemem, powinna być indywidualnie zgłoszona Komisji.

(84)

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze francuskie koszty restrukturyzacji w wysokości 5 165 150 EUR zostaną sfinansowane, oprócz przedmio­ towej pomocy w wysokości 1 mln EUR, za pomocą leasingu w wysokości 3 265 150 EUR i wkładu udzia­ łowców w wysokości 900 000 EUR (zob. motyw 38).

(88)

Władze francuskie potwierdziły, że w przeszłości przed­ siębiorstwo nie skorzystało jeszcze z pomocy na restruk­ turyzację, co jest zgodne z zasadą „pierwszy i ostatni raz” określoną w sekcji 3.3 wytycznych.

3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/19

(89)

Sekcja 5 wytycznych określa przepisy szczególne doty­ czące pomocy na restrukturyzację w sektorze rolnym. Przepisy te mają jednak zastosowanie jedynie do produkcji podstawowej produktów rolnych. Przedsiębior­ stwo „Les Volailles du Périgord” prowadzi działalność w zakresie uboju, rozbioru i pakowania drobiu i, w związku z tym, należy do sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Przepisy szczególne dla sektora rolnego nie mają więc zastoso­ wania w niniejszym przypadku. Ponieważ przedmiotowa pomoc zostanie przyznana zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagro­ żonych przedsiębiorstw oraz biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Komisja stwierdza, że środek nie grozi zmianą warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Możliwe jest więc przyznanie w odniesieniu do tej pomocy odstępstwa przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.