Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 13

Dodatkowe informacje zostały przesłane wiadomością e-mail z dnia 12 lutego 2009 r. Zgodnie z dostarczonymi informacjami w roku 2006/07 przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord” znajdowało się w trudnej sytuacji z powodu nadal zbyt silnego ukie­ runkowania na sklepy typu hard discount, braku produktów w kawałkach i poddanych dalszej obróbce, nadmiernego obciążenia środków produkcji oraz niedo­ statecznie rozwiniętego zarządzania. Według władz francuskich kwotę 150 000 EUR pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa wypłacono dnia 9 sierpnia 2007 r., a pozostałe 850 000 EUR dnia 11 września 2007 r. Plan restrukturyzacji został sporządzony przez przedsiębiorstwo w roku obrotowym 2007/2008 i wdrożony, począwszy od stycznia 2008 r. (środki wprowadzone w pierwszym półroczu 2008 r.: miano­ wanie nowego dyrektora generalnego; zaprzestanie niektórych działalności przynoszących straty; zapytanie o kosztorys na realizację inwestycji koniecznych do prze­ stawienia działalności przedsiębiorstwa; ulepszenie systemu informatycznego). Obecna sytuacja przedsiębiorstwa


(17)

(18)

(11)

(12)

(19)

Zgodnie z dostarczonymi informacjami na koniec roku obrotowego 2007/2008 przedsiębiorstwo posiadało ujemny kapitał własny w wysokości ok. 2,5 mln EUR. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wynik był ujemny, co spowodowało zwiększenie straty przeniesionej na kolejny rok obrotowy do ok. 4,7 mln EUR. Przedsiębiorstwo odnotowało pierwszy wynik dodatni w wysokości ok. 525 000 EUR w roku obrotowym 2007/2008 (na dzień 30 czerwca 2008 r.). Ponadto przedsiębiorstwo wykazało zdolność samofinansowania w wysokości ponad 1 mln EUR. Według władz francu­ skich było to możliwe dzięki środkom restrukturyza­ cyjnym już wprowadzonym w pierwszym półroczu 2008 r.

(13)

(20)

(4) Biorąc pod uwagę zatrudnienie poniżej 250 pracownikami i roczne obroty poniżej 50 mln EUR przedsiębiorstwo spełnia kryteria doty­ czące małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3).

3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/11

(21)

Według władz francuskich w sytuacji braku pomocy przedsiębiorstwo nie będzie w stanie skutecznie zreali­ zować planu restrukturyzacji i przywrócić rentowności. Bez pomocy nie będzie w stanie odzyskać zdrowej sytuacji finansowej umożliwiającej samodzielne finanso­ wanie jego działalności. Plan restrukturyzacji

się wzrostem uboju. Przewiduje się, że w perspektywie średniookresowej ubój drobiu zmniejszy się o ok. 2 % z powodu spadku spożycia w związku z obecnym kryzysem. Ceny natomiast będą rosły w tym samym czasie. Okoliczności, które doprowadziły do trudności przedsiębiorstwa

(28)

(22)

Plan restrukturyzacji obejmuje okres trzech lat obroto­ wych, a mianowicie lata 2007/2008–2009/2010. Rynek

Według władz francuskich najważniejszymi czynnikami, które doprowadziły przedsiębiorstwo do trudnej sytuacji, były: grypa ptaków, strategia handlowa ukierunkowana na rynki o niskiej rentowności oraz sytuacja gospodarcza (zob. motyw 10) (6). Proponowana strategia na przyszłość

(23)

Przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord” prowadzi działalność w zakresie uboju kurczaków i indyków. W roku obrotowym 2006/2007 70 % produktów sprze­ dano w kawałkach, a resztę w postaci tuszek drobiowych gotowych do obróbki termicznej. Obroty przedsiębior­ stwa przypadały w 44 % na sklepy wielkopowierzch­ niowe, w 32 % na sklepy typu hard discount, w 14 % na tradycyjne sklepy mięsno-wędliniarskie i w 10 % na żywienie zbiorowe. Zgodnie z dostarczonymi informa­ cjami pod względem geograficznym działalność hand­ lowa przedsiębiorstwa ma zasięg krajowy. Zgodnie z tymi samymi informacjami udział przedsiębiorstwa w rynku francuskim wynosi ok. 1 %. Wiadomością e-mail z dnia 12 lutego 2009 r. władze francuskie przedłożyły w załączeniu do planu restruktu­ ryzacji przedsiębiorstwa badanie rynku zatytułowane Industrie et négoce de volaille („Przemysł i handel w sektorze drobiu”), przeprowadzone przez przedsiębior­ stwo Xerfi w lipcu 2008 r. (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.