Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 13

(29)

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” przewiduje zmianę jego strategii handlowej. Produkty niskodochodowe w sprzedaży (w pierwszej cenie bazowej) realizowanej po cenach hurtowych, takie jak np. kura lub perliczka, zostają znacznie ograniczone na korzyść produktów o większej wartości dodanej lub wyższej jakości. Przedsiębiorstwo prowadzi ubój i obróbkę w zakresie tych produktów, których koszt produkcji jest w pełni kontrolowany na wczesnym etapie, tzn. na etapie hodowli. Drób oznakowany Label Rouge i Bio produkuje się i wprowadza do obrotu w innowacyjnych opakowaniach (w zmienionej atmosferze) nadających produktom dodat­ kową wartość lub wprowadza się do obrotu na dobrze działających rynkach, takich jak rynek „mięs pieczonych”, gdzie marże są wyższe. Produkty „pierwszej ceny”, niezbędne w sklepach wielko­ powierzchniowych jako uzupełnienie produktów wyso­ kiej jakości, zostaną uzupełnione produktami o większej wartości dodanej (udka, szaszłyki, produkty aromatyzowane). Ponadto przedsiębiorstwo zachowa znaczną część sprzedaży pod własną marką „Le Croquant”. Środki restrukturyzacyjne


(30) (24)

(31) (25)

Według tego badania produkcja mięsa drobiowego stanowi ważny segment przemysłu mięsnego we Francji. Sektor drobiowy jest względnie skoncentrowany: przed­ siębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników gene­ rują ponad połowę obrotów sektora. Liderem rynku fran­ cuskiego jest grupa LDC, której udział w rynku wynosi 25,5 % przy ok. 1,8 mld EUR skonsolidowanych obrotów. Następne miejsca po grupie LDC zajmują grupa GASTRONOME, która posiada udział w rynku równy 14 %, i grupa ARRIVE z udziałem w rynku równym 9 %. Zgodnie z dostarczonymi informacjami w 2007 r. rynek drobiu powrócił do normalnej sytuacji, po przezwycię­ żeniu poważnych wstrząsów wywołanych kryzysem związanym z grypą ptaków w 2006 r. W 2007 r. nastąpił jednak również wzrost cen surowców rolnych, który spowodował wzrost kosztów pasz dla drobiu i tym samym kosztów produkcji. Na rynku mięsnym drób stanowił produkt, którego ceny w sprzedaży detalicznej wzrosły w 2007 r. najbardziej. Według władz francuskich w skali wspólnotowej zdol­ ności produkcyjne wzrastały od wielu lat, co wyrażało

(32)

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” przewiduje poprawę produkcji poprzez inwe­ stycje w środki produkcji oraz reorganizację działalności i reorganizację spółki. Pulę środków finansowych w wysokości ponad 4 mln EUR przewidziano na modernizację środków produkcji przedsiębiorstwa. Inwestycje obejmą budynek (rozbu­ dowa rampy wyładowczej dla drobiu), wyposażenie produkcyjne (rampa Maxiload dla kurczaków i indyków, moduły Maxiload, samochody ciężarowe, linia technologiczna kalibrowania za pomocą powietrza, pakowanie w zmienionej atmosferze) i system informa­ tyczny (rozwiązanie SAP, odnowienie bazy sprzętowej).

(26)

(33)

(27)

(5) Badanie to obejmuje francuski rynek krajowy.

(6) W sprawie szczegółowej analizy czynników, które doprowadziły do problemów przedsiębiorstwa, również odsyła się do pisma Komisji C(2007) 3564 z dnia 19 lipca 2007 r. zezwalającego na pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa N 681/16.

L 31/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2010

(34)

Zgodnie z dostarczonymi informacjami moduły Maxiload pozwolą na szybszy i wygodniejszy załadunek żywego drobiu na terenie fermy, a następnie na ciężarówki, lepszą gęstość załadunku pojazdów i wreszcie łatwiejszy rozładunek w rzeźni. Inwestycje w rampę wyładowczą dla drobiu pozwolą na zmniejszenie uciążliwości pracy i kosztów skupu. Zakup urządzenia do kalibrowania powinien z kolei umożliwić zwiększenie jakości produkcji dzięki lepszemu sortowaniu drobiu, przyspie­ szenie obróbki i pakowania produktów oraz zmniej­ szenie liczby pracowników na stanowisku sortowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.