Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 7

Strona 7 z 13

(49)

Najlepsze i najgorsze scenariusze dotyczące zmian w przedsiębiorstwie „Les Volailles du Périgord”, również przekazane przez władze francuskie (zob. motyw 41), opierają się na następujących założeniach: Założenie optymistyczne: ilości równe ilościom przewi­ dzianym w założeniu podstawowym przy niewielkim wzroście wielkości sprzedaży na potrzeby zakładów żywienia zbiorowego i średniej ceny pozornej w wysokości 3,56 EUR w porównaniu z 3,53 EUR w założeniu podstawowym. Założenie pesymistyczne: zmniejszenie ilości na potrzeby sklepów wielkopo­ wierzchniowych w roku 2009/10 w przeciwieństwie do ilości przewidzianych w scenariuszu podstawowym; ilości na potrzeby żywienia zbiorowego bez zmian przy niewy­ starczającym rozwoju tego rynku; średnia cena pozorna w wysokości 3,48 EUR w porównaniu z 3,53 EUR w założeniu podstawowym. Najlepszy scenariusz przewiduje znaczną poprawę rentowności w tym okresie. Wynik wzrasta o 1,3 mln EUR w porównaniu z założeniem podstawowym. Pod względem sytuacji finansowej spowodowałoby to uzupeł­ nienie kapitału obrotowego, który osiągnąłby równo­ wagę. Najgorszy scenariusz doprowadziłby do zmniej­ szenia rentowności i spadku wyniku o 1 mln EUR w porównaniu z założeniem podstawowym. Pod względem sytuacji finansowej spowodowałoby to brak odzyskania płynności, która poprawiłaby się w tym okresie, lecz pozostałaby ujemna w roku 2009/2010.


(50)

(47)

(51)

(48)

(7) Pomoc na restrukturyzację w wysokości 1 mln EUR została włączona do kapitału własnego począwszy od roku obrotowego 2008/09.

3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/15

Kwestie różne

(52)

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze francuskie nie przewiduje się otrzymania innej pomocy przez przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord” przed końcem okresu restrukturyzacji.

V. OCENA ŚRODKA POMOCY

2. Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu

(56)

Artykuł 87 ust. 3 lit. c) Traktatu stanowi, że za zgodną ze wspólnym rynkiem uznaje się pomoc przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

(53)

Przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord” prowadzi działalność w zakresie uboju kurczaków i indyków. Komisja stwierdza, że art. 92, 93 i 94 Traktatu (zastą­ pione art. 87, 88 i 89) mają zastosowanie do produkcji mięsa drobiowego na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobio­ wego (8), który miał zastosowanie w chwili przyznania pomocy (9). 1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu

(57)

Aby to odstępstwo miało zastosowanie, należy prze­ strzegać odpowiednich przepisów regulujących przy­ znanie pomocy.

Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa

(58)

(54)

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu wszelka pomoc przy­ znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę hand­ lową między państwami członkowskimi. Pomoc jest przyznana przez państwo i przez radę regionu Akwitanii (zob. motywy 12 i 18) oraz sprzyja jednemu przedsiębiorstwu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uznaje się, że pomoc wpływa na wymianę handlową, gdy przedsiębiorstwo będące jej beneficjentem prowadzi działalność gospodarczą i konkuruje z produktami pochodzącymi z innych państw członkowskich (10). Zwykły fakt wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa względem przedsię­ biorstw konkurencyjnych poprzez uzyskanie przez nie korzyści gospodarczej, której nie uzyskałoby w inny sposób przy zwykłym trybie prowadzenia działalności, wskazuje na istnienie ryzyka zakłócenia konkurencji (11).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.