Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 9

Strona 9 z 13

(64)

Wiadomością e-mail z dnia 18 września 2008 r. Francja przekazała plan restrukturyzacji. Dodatkowe informacje zostały przesłane wiadomością e-mail z dnia 12 lutego 2009 r. Władze francuskie podkreśliły, że mimo spóź­ nionego złożenia wniosku o pomoc na restrukturyzację przez przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord”, plan restrukturyzacji został wdrożony począwszy od stycznia 2008 r. (zob. motyw 22). Komisja ubolewa, że Francja nie wypełniła swojego zobowiązania do przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie sześciu miesięcy.


(71)

(65)

Zgodnie z pkt 29 wytycznych fakt zatwierdzenia pomocy na ratowanie nie znaczy, że pomoc związana z planem restrukturyzacyjnym zostanie na pewno w przyszłości zatwierdzona; taka pomoc musi zostać oceniona co do meritum.

W przedsiębiorstwo „Les Volailles du Périgord”, pono­ szące strukturalną stratę, lecz znajdujące się w trakcie naprawy, silnie uderzył kryzys związany z grypą ptaków. Obroty netto spadły o ok. 5 mln EUR w roku obro­ towym 2005/2006 w porównaniu z rokiem poprzednim, a z powodu strat i wzrostu zapasów mrożonego drobiu stan płynności nadal się pogarszał. Kredyt na rachunku bieżącym, dzięki któremu przedsię­ biorstwo mogło się finansować jeszcze w pierwszym półroczu 2007 r., przyznano jedynie w oczekiwaniu na wypłatę pomocy na ratowanie. W przypadku niewypła­ cenia tej pomocy kredyt stałby się wymagalny i spowodowałby ogłoszenie niewypłacalności i upadłości spółki (zob. motyw 10). Komisja stwierdziła zatem, że przedsiębiorstwo można uznać za zagrożone w rozumieniu pkt 11 wytycznych (16).

(66)

Należy zatem ocenić, czy pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” w postaci przekształcenia pomocy na ratowanie w wysokości 1 mln EUR jest zgodna ze wspólnym rynkiem.

(72)

Pomoc na restrukturyzację

(67)

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord”, na którego częściowe finansowanie wystąpiono z wnioskiem o przedmiotową pomoc, został wdrożony od stycznia 2008 r. W tym czasie obowiązywały Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (15). Wytyczne dotyczące rolnictwa w pkt 145 w kwestii oceny odnoszą się do wytycznych dotyczących pomocy na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsię­ biorstw.

(68)

Sekcja 3.2 wytycznych określa zasady pomocy na restrukturyzację.

Kwalifikowalność przedsiębiorstwa

(69)

Zgodnie z pkt 33 wytycznych jedynie przedsiębiorstwa zagrożone w rozumieniu pkt 9–13 kwalifikują się do otrzymania pomocy na restrukturyzację. Sekcja 2.1 wytycznych definiuje przedmiotowe pojęcie.

Pomoc na ratowanie w wysokości 1 mln EUR została wypłacona w części w sierpniu 2007 r., a w części we wrześniu 2007 r. (zob. motyw 18) Pierwsze środki restrukturyzacyjne podjęto począwszy od stycznia 2008 r. (zob. także motyw 18). Nieznacznie dodatni wynik w roku obrotowym 2007/08 odzwierciedla środki podjęte po wypłaceniu pomocy na ratowanie (zob. motyw 20). Na koniec tego roku obrotowego kapitał własny oraz płynność nadal były ujemne, odpowiednio w wysokości ok. 2,5 mln EUR i ok. 1,3 mln EUR. Podstawowy plan operacyjny przewiduje odzyskanie dodatniego kapitałów własnych i dodatniej płynności, które na koniec okresu restrukturyzacji 2009/10 osiągną odpowiednio poziom 800 000 EUR (zob. motyw 45). Skoro plan operacyjny uwzględnia pomoc na restruktu­ ryzację w wysokości 1 mln EUR, Komisja przyznaje, że bez pomocy przedsiębiorstwo nie będzie w stanie skutecznie zrealizować planu restrukturyzacji i przywrócić rentowności. Sytuacja ta może utrudnić odzyskanie zdrowej sytuacji finansowej umożliwiającej samodzielne finansowanie działalności przedsiębiorstwa W związku z tym Komisja stwierdza, że na początku okresu restrukturyzacji, w styczniu 2008 r. przedsiębior­ stwo „Les Volailles du Périgord” bez przedmiotowej pomocy (tzn. w przypadku zwrotu pomocy na rato­ wanie) można nadal uznać za zagrożone w rozumieniu wytycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.