Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 16

L 310/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/715/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 21 października 2008 r. przedsiębiorstwo Cantox Health Sciences International w imieniu Nestec Ltd. zwróciło się do właściwych organów Irlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności. W dniu 20 listopada 2008 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Irlandii wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny. Komisja poinformowała wszystkie państwa członkowskie o wniosku w dniu 23 grudnia 2008 r. W dniu 28 kwietnia 2009 r. zwrócono się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o dokonanie oceny. Dnia 14 kwietnia 2010 r. EFSA przyjął opinię wydaną na wniosek Komisji, dotyczącą bezpieczeństwa fosforanu amonowego żelaza(II) jako źródła żelaza doda­ wanego w celach odżywczych do żywności przezna­ czonej dla całej populacji (w tym do suplementów diety) oraz do środków spożywczych specjalnego przezna­ czenia żywieniowego. W swojej opinii EFSA stwierdził, że stosowanie fosforanu amonowego żelaza(II) w proponowanych dawkach jest bezpieczne, pod warun­ kiem że nie zostaną przekroczone górne granice bezpie­ czeństwa dla żelaza. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (3), dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu (2),

Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do suplementów żywnościo­ wych (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (5) ustana­ wiają szczegółowe przepisy dotyczące stosowania w żywności witamin, składników mineralnych i innych substancji. Stosowanie fosforanu amonowego żelaza(II) powinno zostać dopuszczone bez uszczerbku dla prze­ pisów wymienionych aktów prawnych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zezwala się na dopuszczenie fosforanu amonowego żelaza(II) do obrotu w Unii jako nowego składnika żywności, stosowa­ nego w żywności bez uszczerbku dla szczegółowych przepisów rozporządzenia (WE) nr 953/2009, dyrektywy 2002/46/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1925/2006. Artykuł 2 Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu na mocy niniejszej decyzji, jest oznaczany na etykiecie zawierających go środków spożywczych jako „fosforan amonowy żelaza(II)”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Nestec Ltd. Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Szwajcaria.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. (2) The EFSA Journal (2010); 8(5): 1584. (3) Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 9.

(4) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51. (5) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/17

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA FOSFORANU AMONOWEGO ŻELAZA(II) Opis: Fosforan amonowy żelaza(II) to miałki, szarozielony proszek, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpusz­ czalny w rozcieńczonych kwasach mineralnych. Nr CAS: 10101-60-7 Wzór chemiczny: FeNH4PO4 Wzór strukturalny:

Właściwości chemiczne fosforanu amonowego żelaza(II): pH 5 % zawiesiny w wodzie Żelazo (całkowite) Żelazo(II) Żelazo(III) Amoniak Woda 6,8 do 7,8 nie mniej niż 28 % 22 % do 30 % (w/w) nie więcej niż 7 % (w/w) 5 % do 9 % (w/w) nie więcej niż 3 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 18 z 201026.11.2010

  Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

 • Dz. U. L310 - 14 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

 • Dz. U. L310 - 11 z 201026.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

 • Dz. U. L310 - 9 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L310 - 7 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 3 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

 • Dz. U. L310 - 1 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.