Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 15

3.2.

Do wniosku należy dołączyć, w trzech egzemplarzach, opis typu pojazdu obejmujący elementy określone w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Pojazd reprezentatywny dla typu homologowanego pojazdu musi zostać przedstawiony orga­ nowi udzielającemu homologacji typu lub placówce technicznej upoważnionej do przeprowa­ dzania badań homologacyjnych. Przed udzieleniem homologacji typu organ administracji weryfikuje istnienie zadowalających metod kontroli zgodności produkcji.


HOMOLOGACJA

3.3.

3.4.

4. 4.1.

Homologacji danego typu pojazdu udziela się, jeżeli pojazd przedstawiony do homologacji na mocy niniejszego regulaminu spełnia wszystkie wymogi określone w pkt 5 poniżej. Homologacji pojazdu w odniesieniu jedynie do przepisów dotyczących zespołu zapasowego do użytku tymczasowego udziela się, jeżeli pojazd spełnia wymogi określone w pkt 5.1 i 5.2. Homologacji pojazdu w odniesieniu jedynie do przepisów dotyczących systemów monitorowania ciśnienia w oponach udziela się, jeżeli pojazd spełnia wymogi określone w pkt 5.3. Każdy homologowany typ otrzymuje numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry takiego numeru (obecnie 02, co odpowiada serii poprawek 02) oznaczają serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany dostosowujące regulamin do postępu technicznego przed datą udzielenia homo­ logacji. Dana Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu. Jednakże warianty danego modelu, które znajdują się w oddzielnych kategoriach w ujęciu kryteriów określonych w pkt 2.2, mogą być objęte tą samą homologacją typu, pod warunkiem że wyniki badań opisanych w pkt 5.2 i 5.3 nie wykazują znacznych różnic. Zawiadomienie o udzieleniu, przedłużeniu lub odmowie udzielenia homologacji typu pojazdu na mocy niniejszego regulaminu zostaje przekazane Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin w postaci formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanym na mocy niniejszego regu­ laminu umieszcza się, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu określonym w formularzu homologacji, międzynarodowy znak homologacji składający się z: okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wyróżniający państwa, które udzieliło homologacji (1): numer niniejszego regulaminu, po którym następuje: litera „R” w przypadku pojazdów homologowanych jedynie zgodnie z pkt 4.1.1; litera „P” w przypadku pojazdów homologowanych jedynie zgodnie z pkt 4.1.2;

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.

4.4.2. 4.4.2.1. 4.4.2.2.

(1) 1 – Niemcy, 2 – Francja, 3 – Włochy, 4 – Niderlandy, 5 – Szwecja, 6 – Belgia, 7 – Węgry, 8 – Republika Czeska, 9 – Hiszpania, 10 – Serbia, 11 – Zjednoczone Królestwo, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Szwajcaria, 15 (numer wolny), 16 – Norwegia, 17 – Finlandia, 18 – Dania, 19 – Rumunia, 20 – Polska, 21 – Portugalia, 22 – Federacja Rosyjska, 23 – Grecja, 24 – Irlandia, 25 – Chorwacja, 26 – Słowenia, 27 – Słowacja, 28 – Białoruś, 29 – Estonia, 30 (numer wolny), 31 – Bośnia i Hercegowina, 32 – Łotwa, 33 (numer wolny), 34 – Bułgaria, 35 (numer wolny), 36 – Litwa, 37 – Turcja, 38 (numer wolny), 39 – Azerbejdżan, 40 – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (numer wolny), 42 – Wspólnota Europejska (homologacje udzielane są przez jej państwa członkowskie z użyciem właściwych im symboli EKG), 43 – Japonia, 44 (numer wolny), 45 – Australia, 46 – Ukraina, 47 – Republika Południowej Afryki, 48 – Nowa Zelandia, 49 – Cypr, 50 – Malta, 51 – Republika Korei, 52 – Malezja, 53 – Tajlandia, 54 i 55 (numery wolne), 56 – Czarnogóra, 57 (numer wolny) oraz 58 – Tunezja. Kolejne numery przydzielane są pozostałym państwom w porządku chronologicznym, w jakim ratyfikują Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymogów, lub do Porozumienia tego przystępują, a Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia o przydzielonych w ten sposób numerach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 16 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

 • Dz. U. L310 - 14 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

 • Dz. U. L310 - 11 z 201026.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

 • Dz. U. L310 - 9 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L310 - 7 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 3 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

 • Dz. U. L310 - 1 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.