Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1080/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 1

Strona 1 z 9
26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1080/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 336,


z urzędników z właściwych służb Sekretariatu General­ nego Rady i Komisji, jak również z personelu delegowa­ nego przez krajowe służby dyplomatyczne państw człon­ kowskich. Ma ona stanowić część otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej Unii, zgodnie z art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, przedstawiony po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

(2)

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

Ze względu na jej szczególne zadania ESDZ należy przy­ znać autonomię w ramach regulaminu pracowniczego. Zatem na użytek regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników (4) (zwanych dalej odpowiednio „regulaminem pracow­ niczym” i „warunkami zatrudnienia innych pracow­ ników”) należy traktować ESDZ jako instytucję Unii.

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości (1),

(3)

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2)

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

Wysoki przedstawiciel powinien działać jako organ powołujący i organ zawierający umowy wobec pracow­ ników ESDZ, z możliwością delegowania ESDZ upraw­ nień w ramach tej funkcji. Ponieważ szefowie delegatur będą zobowiązani do wykonywania zadań dla Komisji w ramach swoich zwykłych obowiązków, należy wpro­ wadzić przepis przewidujący udział Komisji w niektórych decyzjach dotyczących tych pracowników.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zgodnie z art. 27 Traktatu o Unii Europejskiej Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (wysoki przedstawiciel) ma być wspoma­ gany przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). Służba ta ma współpracować ze służbami dyplo­ matycznymi państw członkowskich i składać się

(1) Opinia z dnia 7 lipca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia nr 5/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz.U. C 291 z 27.10.2010, s. 1). (3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r.

Urzędnicy Unii i pracownicy zatrudnieni na czas okre­ ślony pochodzący ze służb dyplomatycznych państw członkowskich powinni mieć te same prawa i obowiązki i być traktowani w równy sposób, w szczególności w zakresie kwalifikowania się do zajmo­ wania wszystkich stanowisk na równorzędnych warun­ kach. Nie należy wprowadzać rozróżnienia między pracownikami zatrudnionymi na czas określony pocho­ dzącymi z krajowych służb dyplomatycznych a urzędnikami Unii w odniesieniu do przydziału zadań do wykonania we wszystkich dziedzinach działalności i polityki realizowanych przez ESDZ.

(4) Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

L 311/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2010

(5)

Należy wyjaśnić, że pracownicy ESDZ wykonujący w ramach swoich obowiązków zadania dla Komisji powinni, zgodnie z art. 221 ust. 2 TFUE, stosować się do instrukcji wydanych przez Komisję. Podobnie urzęd­ nicy Komisji pracujący w delegaturach Unii powinni stosować się do instrukcji wydanych przez szefa delega­ tury.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L311 - 9 z 201026.11.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.