Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

Artykuł 3 Środki bezpieczeństwa 1. Przekazywanie poufnych danych członkom ESBC zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odbywa się wyłącznie po podjęciu przez członków ESBC, w ramach ich odpowiednich kompetencji, niezbędnych środków zgodnych z art. 8a i 8b rozporządzenia (WE) nr 2533/98 dla zagwarantowania: — ochrony tych danych, w szczególności przechowywania danych oznaczonych jako poufne w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i kontrolowany,

— wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów staty­ stycznych, — uwzględnienia informacji o środkach w rocznym raporcie o poufności, o którym mowa w art. 8b rozporządzenia (WE) nr 2533/98, lub powiadomienia Komisji (Eurostatu) oraz odpowiednich organów krajowych przez krajowe banki centralne lub Europejski Bank Centralny o tych środ­ kach w inny sposób. 2. Dane przekazuje się w formie zakodowanej. Artykuł 4 Procedura przekazywania 1. Wymiana danych i metadanych przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywa się w formie elektronicznej. 2. Dane i metadane przekazuje się za pośrednictwem bezpiecznego nośnika stosowanego przez Komisję (Eurostat) do przekazywania danych poufnych lub za pośrednictwem zabezpieczonego zdalnego dostępu. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/3

ZAŁĄCZNIK A. Struktura i format przekazywania danych Następujące zestawy danych zawierających informacje poufne są objęte procesem zarządzania jakością danych unijnego rejestru wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych (zwanego dalej „rejestrem EuroGroups”): — zestaw danych z wynikami procesu wiązania, — zestawy danych z informacjami o jednostkach prawnych, — zestawy danych z informacjami o kontroli i własności jednostek, — zestawy danych z informacjami o przedsiębiorstwach, — zestawy danych z informacjami o globalnych grupach przedsiębiorstw, — zestawy danych z informacjami o okrojonych grupach przedsiębiorstw. Na zakończenie każdego cyklu zarządzania jakością danych rejestru EuroGroups tworzy się zestaw danych z wynikami dotyczącymi okrojonych i globalnych grup przedsiębiorstw. Obowiązującym formatem tych zestawów danych jest format określony w rozporządzeniu (WE) nr 192/2009 dla przekazywania danych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a odpowiednimi organami krajowymi. Aby zapewnić otrzymywanie przez dane państwo członkowskie spójnych zapisów danych, Komisja (Eurostat) stosuje identyczną konwencję nazewniczą, struktury i definicje pól dla zestawów danych przekazywanych odpowiednim organom krajowym i dla zestawów danych przekazywanych krajowym bankom centralnym i Europejskiemu Bankowi Centralnemu. W celu poprawy jakości informacji o wielonarodowych grupach przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i pod warunkiem uzyskania potrzebnych zezwoleń odpowiedni organ krajowy ocenia poprawki i uzupełnienia w zestawach danych otrzymanych od krajowych banków centralnych i włącza je, w razie potrzeby, do danych, które przekazuje Komisji (Eurostatowi) na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 177/2008. Dane oznaczone jako poufne przez krajowe banki centralne lub Europejski Bank Centralny są traktowane jako poufne przez Komisję (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe. B. Przekazywanie cech Komisja (Eurostat) może, za wyraźną zgodą odpowiedniego organu krajowego oraz wyłącznie do celów statystycznych, przekazać krajowym bankom centralnym i Europejskiemu Bankowi Centralnemu wymienione poniżej cechy, w tym oznaczenia poufności, dotyczące wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych, pod warunkiem że, w przypadku danych przekazywanych krajowemu bankowi centralnemu, przynajmniej jedna jednostka grupy mieści się na terytorium danego państwa członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.